Norge størst nedgang i antall asylsøknader

Ifølge Eurostat har Norge hatt en nedgang i antallet asylsøkere på 95 prosent. Asyltallene er nå de laveste på 19 år. Dette skyldes regjeringens innstramninger, kombinert med økt grensekontroll i Europa. Arbeiderpartiet har hevdet at regjeringens innstramninger har marginal effekt, og antydet at norsk asylpolitikk nærmest ikke har effekt på antallet som kommer. Denne forklaringen fremstår som lite troverdig når vi ser på fakta. Norge har hatt en nedgang i antall asylsøkere på 95 prosent, mens EU bare har hatt en nedgang på 33 prosent. Norge er nå det landet i Europa med den klart største nedgangen i antallet asylsøkere.

Sylvi Listhaug fikk nylig flertall for en rekke innstramninger i Stortinget. FrP har i regjering bidratt til å gjøre norsk asylpolitikk langt strengere. Likevel er det beklagelig at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Krf og Venstre valgte å stemme imot en rekke nødvendige innstramninger, slik at disse ikke fikk flertall. Dette gjør at Norge ikke er så beskyttet mot nye asylkriser som FrP skulle ønske. Fremskrittspartiet har løsningene for å unngå nye asylkriser, og vi vil kjempe hver eneste dag for sikring av grensene gjennom en streng og ansvarlig asylpolitikk.

Ap ønsker økt avgift på flyreiser

Ap har forsøkt å fremstille seg selv som en sterk motstander av flypassasjeravgiften og at de vil gjøre det de kan for å «redde» Moss Lufthavn Rygge. Det samme partiet som har gått i bresjen for å boikotte Ryanair, det flyselskapet som holder liv i flyplassen. Valgkamporganisasjonen til Ap, LO, oppfordrer til boikott og lar ingen av sine ansatte og tillitsvalgte bruke flyselskapet. Ap har i flere byer tatt initiativ til vedtak om at kommunen ikke skal bruke det selskapet. Og Ap la sterke begrensinger på antall flybevegelser og inntektene for Moss Lufthavn Rygge når de satt i regjering. La meg også nevne at fremtredende Ap-topper ønsker å avskaffe taxfree. I så fall er nok de private flyplassene på Rygge og Torp ferdig over natten… Men alt dette er nå visstnok glemt. 

Så slapp plutselig Ap katta ut av sekken. For nå innrømmer Ap at de istedenfor flypassasjeravgiften ønsker en økt CO2-avgift på flyreiser. Altså en egen avgift pr flytur utifra utslipp. Så Ap er ikke mot flypassasjeravgiften, men de er i mot navnet og ønsker et annet navn. De ønsker i tillegg da også økt avgift på alle andre transportmetoder som har utslipp, noe som ikke bare vil ramme fly, men også yrkestransport og privatbilister. Ikke veldig genialt når næringslivet nå sliter. 

Det spiller ingen rolle hva man kaller avgiften. Hvis man innfører en egen særnorsk avgift på flyreiser så sier Ryanair at de trekker seg ut av Norge. Navnet på avgiften er ikke avgjørende. Det at det er en særnorsk avgift er utslagsgivende. 
Samtidig er Ap opptatt å komme tilbake til makten ved neste korsvei. Da med støtte fra SV og MDG som begge ønsker en flypassasjeravgift, som skal være på flere hundre kroner pr passasjer pr tur. Ap er ikke noe redning for Moss Lufthavn Rygge. Kun svært kortvarig i så fall. 

Jeg håper at avgiften ikke blir noe av. Det får vi snart svaret på. Det å sette sin lit til et annet parti som seiler under falskt flagg vil være en meget kortsiktig og risikabel strategi. Bedre å gi sin støtte til de partiene som ikke ønsker en egen særnorsk avgift på flyreiser. FrP og Høyre fremmet et forslag til statsbudsjett uten noen økte avgifter, men vi har dessverre ikke flertall alene i stortinget. 

Ønsker Ap virkelig å forsinke Follobanen?

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) kjemper for en togstasjon som koster milliarder og forsinker Follobanen med flere år.

Bøhler ønsker seg en togstasjon på Åsland når den nye Follobanen bygges. Problemet er imidlertid at togstasjonen skal ligge inne i fjellet. Å starte en jobben med denne stasjonen vil forsinke tunnelen mellom Oslo og Ski med flere år, samt koste mangfoldige milliarder.

Å starte med en utredning om en togstasjon på Åsland nå, vil være det samme som å regelrett sabotere fremdriften av Follobanen. Spørsmålet er om dette er noe Bøhler har avklart med partiet, eller om dette er et soloutspill? Hva mener eksempelvis fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth (Ap) om at dobbeltsporet mot og gjennom Østfold nå foreslås utsatt flere år? Er dette noe han stiller seg bak?

Vi vet alle at vi har et kapasitetsproblem på toglinjer spesielt på Østlandet, folk står som sild i tønner til og fra jobb. Nå har vi en plan med god fremdrift og en samferdselsminister som leverer gang på gang og sørger for at frister overholdes.

Det er bemerkelsesverdig at Bøhler ikke tar inn over seg at Follobanen vil kunne bli flere milliarder dyrere og mange år forsinket – i verste fall 7-8 mrd. kr. og 4 år utsettelse, i følge Jernbaneverket. Vil virkelig Bøhler og AP ta en omkamp på dette nå, med så store konsekvenser?

Den nye Follobanen vil halvere reisetiden mellom Oslo og Ski fra dagens 22 minutter, til 11 minutter. Med en ny stasjon underveis, vil reisetiden mellom Oslo og Ski øke. Stasjon på Åsland ble skrinlagt av de rødgrønne i 2010, så det toget bør man konkludere med har gått.

Bakgrunnsartikkel: http://www.osloby.no/nyheter/article7783730.ece

Et statsbudsjett som løfter Østfold på viktige områder

Svar på avisinnlegg fra Irene Johansen, Ap, som etter 8 år med ansvaret nå plutselig er bekymret for Østfold:

Irene Johansen i Arbeiderpartiet er bekymret for lave ambisjoner for Østfold i det nye statsbudsjettet. Mens de rødgrønne i åtte år la frem retningsløse budsjetter som smurte jevnt over alle poster, kritiserer Johansen Høyre-Frp-regjeringen for våre nye ideer og bedre løsninger. La oss forklare litt om hva vi legger i det begrepet og peke på noen av de høye ambisjonene vi har for Østfold i årets statsbudsjett.

Budsjettet som Høyre og FrP legger frem, er et budsjett som løser viktige oppgaver i dag, og ruster Østfold for fremtiden. Vi legger til rette for vekst i økonomien, arbeidsplasser og styrker norsk konkurransekraft gjennom vekstfremmende skattelettelser, raskere bygging av vei og bane og mer til forskning og innovasjon. Vi forenkler offentlig sektor og satser på kunnskap for at elevene skal lære mer i skolen. Dette er viktige prioriteringer og nye ideer og bedre løsninger i praksis.

Noe av det viktigste vi gjør for å møte utfordringer Østfold står ovenfor i fremtiden er på vei og bane. Dette er også en hovedbekymring for Johansen. Derfor vil vi gjerne trekke frem noen hovedsatsninger på dette området. I budsjettet foreslår Høyre og FrP regjeringen:
- 259 millioner kroner til E18 Riksgrensen – Ørje
- 409 millioner kroner til E18 Knapstad – Retvet
- 161 millioner kroner til E18 Melleby – Momarken
- 171 millioner kroner til modernisering av Østfoldbanens Østre linje i tillegg til nye tog og utbedring av stasjoner
- 540 millioner kroner til planlegging av InterCIty-utbyggingen på Østlandet, herunder Follobanen
- 50 millioner kroner (beregnet) i statlige tildelinger i belønningsordning for bedre kollektivtransport i Nedre Glommaregionen

De røgrønne gav løfter om utbygging av InterCity uten å starte arbeidet. Før man kan bygge må noen planlegge. Det betyr at Regjeringen først nå kan starte arbeidet med planleggingen av prosjektet, og bevilger hele 540 millioner kroner til arbeidet. En så stor satsning må til for at vi etter åtte år med rødgrønt styre skal nå målet om InterCity senest innen og gjerne før 2030. Regjeringen leverer der de rødgrønne ikke engang startet arbeidet.

Regjeringen har også tro på at oppgaver løses best av de som kjenner utfordringene. Budsjettet legger derfor til rette for økt handlingsrom for Østfold, i motsetning til de rødgrønnes statlig styrte budsjetter. De frie inntektene til kommuner og fylkeskommune i Østfold øker nominelt med 731 millioner kr i 2015. Dette er fordelt på 618 millioner mer til kommunene (4,8% økning) og 113 millioner til fylket (4,1% økning). For disse pengene kan Østfold fortsette å med å tette hull i det sosiale sikkerhetsnettet, sørge for mer kunnskap i skolen, bedre kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, styrke beredskapen, skape et kollektivtrafikktilbud som gjør at flere velger miljøvennlig og ruste opp fylkesveinettet.

Dette er noen av punktene hvor statsbudsjettet mer enn ambisiøst på Østfolds vegne. Derfor er vi stolte av å kunne legge frem et statsbudsjett som løfter Østfold på viktige områder.

Ingjerd Schou, Høyre
Ulf Leirstein, FrP

FrP for et seriøst arbeidsliv

Flere politikere i AP og LO skriver kritiske innlegg i avisene om Fremskrittspartiets påståtte arbeidslivspolitikk.

Det trekkes ofte frem at FrP ikke støtter enkelte av regjeringens tiltak mot sosial dumping. Vel, nå har denne regjeringen sittet i 8 år uten å få bukt med problemet. Da mener FrP vi må tenkte nytt, vi vil f.eks. utrede en nasjonal minstelønn.

Kollektiv søksmålsrett er et av regjeringens tiltak FrP er svært skeptiske til. Det er viktig med tiltak mot useriøse aktører. Derfor skal det være gode muligheter for ansatte å melde fra om kritikkverdige forhold, og fagforeningene skal være i stand til å hjelpe deg med det. Med kollektiv søksmålsrett, går regjeringen for langt i å utøve makt. Det er et grunnleggende prinsipp at du skal samtykke om noen går til sak på dine vegne. Fagforeningene vil nå ha rett til å gå til sak på dine vegne, mot din vilje. Det kan FrP ikke akseptere.

AP og LO hevder de er opptatt av å bli kvitt ufrivillig deltid. De må gjerne være så opptatt av det som de bare vil, men deres egen regjering har spilt fullstendig fallitt. Det er et paradoks at norske sykehjem er underbemannet samtidig som vi har problemer med ufrivillig deltid. FrP har foreslått å bevilge mer penger til helse og omsorg for å hanskes med ufrivillig deltid og underbemanning, og i tillegg sikre bedre tjenester. Dette har Ap stemt imot.

Dagens arbeidsmiljølov er så rigid at små stillingsbrøker ofte er eneste løsningen for å sikre en noen lunde forsvarlig bemanning. Det er ikke lov å jobbe 3 søndager på rad.

Alternative turnuser, med f.eks. høy arbeidsaktivitet i to uker, og så en periode med fri, vet vi er ønskelig for noen. Som foreldre med delt ansvar som ønsker å dedikere enkelte uker til barna, og andre til jobben. Antall arbeidstimer i året vil bli likt som i dag, forskjellen er at den enkelte arbeidstaker i større grad bestemmer hvordan de fordeles.

Sannheten er at FrP vil føre en arbeidslivspolitikk som skaper et trygt, fleksibelt og inkluderende arbeidsliv med plass til alle. Den gjennomsnittlige arbeidstaker vil ikke merke noen endringer – i hvert fall ikke ufrivillig. Det er nemlig her FrP og AP/LO skiller lag. Vi ønsker at hver enkelt skal kunne bestemme mer over sin egen arbeidssituasjon. I tillegg vil vi kutte skatten for folk flest, slik at vanlige arbeidere får økt kjøpekraft.

20130823-224206.jpg

APs fiksFAXeri

AP anført av Stoltenberg og Støre lover nå et investeringsløft for sykehusene. Har vel ikke sammenheng med at det er valgkamp?

Det er greit å love. Samtidig burde man da kanskje være ærlig og si at man må gjøre det fordi man ikke har klart å levere de siste 8 årene. For det at våre sykehus trenger et investeringsløft er noe alle har fått med seg. Hvis man har fulgt litt med i media de siste årene.

Det som gjør meg frustrert er at FrP har fremmet forslag om nettopp et slikt investeringsløft. Gang på gang. Og hver gang har Stoltenberg sagt at FrP er økonomisk uansvarlig. Og Støre og Ap har avvist behovet for slike bevilgninger, senest når Stortinget behandlet revidert budsjett i juni.

Når de nå i ren desperasjon, og håp om at det skal gå an å lure velgerne, kommer med tilsvarende løfter så lurer jeg på hva journalistene tenkte på pressekonferansen. Var det ingen av de som tenkte det kunne være lurt å spørre Ap-toppene hvorfor de har stemt imot tilsvarende forslag for kun noen måneder siden? Ingen av de som ville konfrontere Stoltenberg med hvorfor det alltid er økonomisk ansvarlig når han fremmer forslag om økt pengebruk, men ikke når FrP fremmer et tilsvarende forslag?

Våre sykehus trenger et investeringsløft. Også i nytt utstyr. I dag brukes fortsatt telefax på norske sykehus. Nå lover Støre at det skal bli slutt på det. Håper velgerne gjennomskuer APs fiksFAXeri.

Beskyldningene når stadig nye høyder…

Det er mye jeg og FrP har blitt beskyldt for. Den nyeste beskyldningen kom i et leserbrev fra Svein Roald Hansen (Ap) hvor han hevder at FrP skal rane oljefondet.

FrP har aldri foreslått å drastisk redusere oljefondet. Men vi har foreslått at det er på tide å investere mer her i landet, fremfor at oljefondet kun skal investere i utenlandske selskaper. For det er faktisk slik. At det som Stortinget setter på oljefondet har det samme flertallet sagt ikke kan investeres i Norge. Så Norge investere i utenlandske firmaer, som konkurrerer mot norske firmaer. Snakk om å gjøre seg selv en bjørnetjeneste. Når vi ser hvor mange arbeidsplasser som legges ned i Norge skulle man tro at et parti som heter Abeiderpartiet ville vært bekymret. Men neida. Hansen er bekymret for at FrP skal investere for mye i Norge.

FrP ønsker en betydelig økt satsning på veier og jernbane. Vi mener det er en investering. Ikke en utgift. FrP ønsker en betydelig økt satsning på norsk næringsliv, gjennom å redusere skatter og avgifter. Vi mener det er en investering. Ikke en utgift. FrP ønsker en betydelig økt satsning på nytt sykehusutstyr, sykehjem og omsorg. Vi mener det er en investering. Ikke en utgift. FrP ønsker en betydelig økt satsning på skole og forskning. Vi mener det er en investering. Ikke en utgift.

Jeg lever godt med at jeg og Ap har ulikt syn på bruk av oljepenger. Jeg og FrP mener at det er fornuftig å investere mer for å forbedre landets infrastruktur og øke kompetanse og legge til rette for nye arbeidsplasser. Hansen og Ap er opptatt av at de som forvalter oljefondet skal fortsatt heve titalls millioner i lønn og investere i aksjer og eiendom i utlandet. Tydeligvis lenge siden Ap var et parti for vanlige arbeidere. Godt det snart er valg.

Regjeringen kutter kraftig i velferden! Eller?

Regjeringen vil i dag kutte postene i statsbudsjettet til arbeidsavklaring med 1,4 milliarder kroner og utgiftene til uføre med 944 millioner kroner. I tillegg kuttes folketrygdens utgifter til alderspensjon med 875 millioner kroner. Og dagpengeutbetalingene kuttes med 1,3 milliarder kroner.

Hvorfor? Fordi færre mennesker er sykemeldte. Flere pensjonerer seg senere. Færre blir uføretrygdede.

Så da er det kanskje ikke kutt? Det er kutt i budsjettene. Men ordningene er selvfølgelig de samme.

Men det som er merkelig er nemlig at når FrP nedjusterte anslagene for antallet syke, uføre og arbeidsledige i fjorårets alternative statsbudsjett ble vi beskyldt av AP og LO for å kutte ordningene. Det var altså ikke tilfellet. Dette visste de også, men var tydeligvis bedre å spre usannheter.

Siden AP nå gjør akkurat det samme selv i budsjettet regner jeg med at det nå er OK også for andre partier å gjøre det samme, uten å bli beskyldt for å kutte i ordningene?

20130507-103702.jpg

Kanskje tenke på sine egne feil STOLTenberg?

Landsmøtet i Ap er i gang og møtet startet med at sjefen selv, STOLTenberg, holdt sin partiledertale. Han er en god taler. Selv om jeg ikke synes han tok helt av i dag så er det allikevel innholdet man skal lytte til. Jeg hørte at han advarte mot høyrepartiene. For med en regjering som er til «høyre for Høyre» så skal velgerne skremmes til å stemme på Ap.

Det var ikke måte på hva mitt eget parti FrP, og Høyre skal rasere av velferdssamfunnet. Skulle nesten tro at vi som er blå i politisk mening virkelig hater innbyggerne. Slik er det selvfølgelig ikke. Samtidig som STOLTenberg advarer så kom jeg til å lese forsiden av VG. «Dødssyk Mikkel (13) kjemper mot NAV».

Saken er som følger: Mikkel har vært alvorlig syk siden han ble født for snart fjorten år siden. En genfeil ga ham leversvikt, og han har allerede vært gjennom to transplantasjoner. Nå er leveren i ferd med å svikte igjen. Når det skjer, er ikke Mikkel lenger blant oss. I mellomtiden blir han pleiet hjemme hos foreldrene, omgitt av kjærlighet. De to siste årene har foreldrene fått pleiepenger fra NAV for den tiden de ikke jobber. Nå har NAV avvist søknaden om fortsatt pleiepenger. Årsak: Mikkel går på spesialskole drøyt fem timer hver dag.

Snakk om et kaldt samfunn. Og dette skjer altså mens Ap styrer og har styrt de siste 8 årene. Kanskje på tide for statsministeren å tenke på sine egne feil? Alt som Ap ikke har fått til? Alle de som hver eneste dag opplever et velferdssamfunn som ikke er der for dem når man trenger det.

STOLTenberg må gjerne fleipe med de blåblå og andre politiske farger. Men han kommer ikke unna hva han selv har ansvaret for. Han har ansvaret i dag. Også for Mikkel og familiens situasjon.

20130418-230301.jpg

Synd for Oslo Ap at man har den regjeringen man har idag…

Oslo Ap med sin gruppeleder i spissen har i media flere ganger tatt til orde for å få gjort noe med tiggingen i hovedstaden, og den tilstrømning til Norge som er av utenlandske tiggere. I dag i media fremmer de forslag om meldeplikt for tiggere.

Jeg synes det er flott at Oslo Ap engasjerer seg i dette. Det er bare så synd at vi i dag har en regjering med Ap i spissen som rett og slett gjør ingen ting med problemet.

Det som hadde hjulpet på situasjonen hadde vært et forbud mot tigging. Senest før sommeren i fjor fremmet FrP forslag om det. Vårt forslag ble stemt ned av Ap på Stortinget. Det som hadde hjulpet var å skjerpe grensekontrollen og sjekke at de som kommer har arbeid. Vårt forslag om dette ble avvist av Ap på Stortinget. Det ville hjulpet om politiet hadde hatt ressurser til å følge opp og fjerne alle ulovlige bosetning som mange av disse tiggerne setter opp. Men det stemmes ned av Ap på Stortinget.

Oslo Ap får håpe på en ny regjering etter valget. FrP og Høyre ønsker forbud mot tigging. FrP ønsker en strengere grensekontroll. Virkemidlene for å få gjort noe må vedtas av Stortinget. Da må Ap ut av regjeringskontorene. Det innser nok også Oslo Ap.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Bli med 3 957 andre følgere

 • Følg meg på Facebook

 • Twitter

 • Flickr-bilder

  Profilbilde

  Flere bilder
 • Arkiver