Reklamer

Norge har blitt tryggere

Fremskrittspartiet er opptatt av Forsvaret og det gir resultater i regjeringsarbeidet. Med FrP i regjering har vi styrket bevilgningene til Forsvaret og vi bygger opp et forsvar med moderne kapasiteter og økt kampkraft. Forsvarets mangeårige underfinansiering er snudd, etterslepet på vedlikehold og manglende reservedeler er i ferd med å løses. De nye kampflyene kommer på plass, nye Maritime overvåkingsfly er bestilt, nytt artilleri er bestilt, nye ubåter er i bestilling og nye stridsvogner skal anskaffes. Heimevernet er styrket både i antall og økonomi, de øver og trener mer og utstyret er fornyet.

I en tid der den internasjonale sikkerhetssituasjonen har blitt mer krevende, og stiller økte krav til et godt sivilt-militært samarbeid for å ivareta samfunnssikkerhet og statssikkerhet, har regjeringen gjennomført en stor satsing for totalforsvaret og gjort samarbeidet mellom Politi og Forsvar enklere og mer effektivt. Regjeringen har nettopp gitt ut en beskrivelse av totalforsvaret i dag «Støtte og samarbeid», hvor dette beskrives.

FrP er opptatt av at totalforsvaret er innrettet slik at alle samfunnets ressurser best mulig kan nyttes for å trygge Norge. Det er viktig å sørge for et godt samarbeid mellom det sivile samfunn og Forsvaret. I denne sammenheng er det også nødvendig å huske på den store ressursen frivillige organisasjoner er i totalforsvarssammenheng. Gjennom gode planer for koordinering mellom næringsliv, organisasjoner og det offentlige, vil Norge stå bedre rustet i tilfelle kriser og væpnede konflikter.

FrP jobber aktiv i regjeringen for å styrke totalforsvaret og ser store potensialer i utvidet samarbeid mellom sektorer og samfunnet for øvrig.

Reklamer

Din trygghet – bedre beredskap

Innen utgangen av året vil Fremskrittspartiet ha sørget for at 18 000 kriminelle utlendinger og asylsøkere med endelig avslag er sendt ut av landet. Hele 39 prosent av de som ble sendt ut i 2014 er kriminelle. Når de kriminelle sendes ut, er det ikke overaskende at kriminaliteten i Norge går nedover. Antallet forbrytelser i landet ble redusert med hele 6,2 prosent i 2014. I Oslo er antallet ran redusert med 75 prosent siden 2013, og VG kunne melde om at «kriminaliteten stuper i Oslo». At kriminaliteten går nedover er ikke tilfeldig, men et resultat av Fremskrittspartiets målrettede arbeid i regjering.

Regjeringen har fått på plass 700 nye politistillinger på bare to år. Disse stillingene kommer i tillegg til nyansettelser som følge av naturlig avgang pga pensjon eller andre årsaker. Fremskrittspartiets politisatsning har ført til at det endelig ansettes nok politifolk til å sørge for at politistudentene kan få seg en jobb. De viktigste endringene i politiet er likevel ikke den massive styrkingen av politibudsjettene, men forbedringene Fremskrittspartiet gjør på organisering og ledelse. 

Frem til FrP/H-regjeringens politireform har mange opplevd å vente uforsvarlig lenge, eller i verste fall ikke få svar overhodet på nødtelefoner til politiet. I en akuttsituasjon der det ofte står om sekunder har tidligere praksis vært potensielt livsfarlig. Det er politiets alarmsentraler som skal rette seg etter innbyggernes behov, ikke omvendt. Regjeringens politireform sørger nå for at det stilles klare krav om responstid fra alarmsentralene, og 95 prosent av samtalene skal nå besvares innen 20 sekunder. At det ikke har noen krav til politiets responstid overhodet under Stoltenberg-regjeringen er tankevekkende. 

I tillegg til responstidskrav på 112- samtaler, stiller regjeringen nå også krav til responstid for politiets utrykninger. Det viktigste er ikke å måle hvor mange fartskontroller et politidistrikt foretar i løpet av et år. For regjeringen er det viktigere at politiet er raskt på plass om det utenkelige skulle skje deg. 
Politiet viktigste oppgave er å være der når du trenger det som mest. H/FrP-regjeringens grep sørger for at politiet nå vil arbeide enda hardere for å sikre din og min trygghet i en nødsituasjon.      

Gjørv-kommisjonens rapport slo fast at det var store og grunnleggende mangler ved norsk beredskap. H/FrP-regjeringen er nå i full gang med å rydde opp i beredskapssektoren og bekjempe terrorisme. 

Fremveksten av den islamske stat og problematikken rundt fremmedkrigere gjør dette arbeidet enda viktigere. Kontraterror og sikkerhet er derfor et prioritert område for regjeringen. PST er styrket med over 200 millioner, i tillegg til at det nylig ble opprettet 30 stillinger spesielt dedikert til å arbeide med fremmedkrigere og potensielle terrormiljøer. Justisminister Anundsen (FrP) har også lansert et forslag som vil kunne frata fremmedkrigere det norske statsborgerskapet. 

Når terrorister avdekkes av PST vil de i de mest ekstreme tilfellene være nødvendig med rask og resolutt handling. Derfor har Fremskrittspartiet i regjering halvert responstiden for helikoptrene på Rygge og Bardufoss. I tillegg har alle politidistrikter for pansrede biler, 13 nye personer er ansatt i beredskapstroppen og antallet topptrente politifolk (IP3) er økt til 1200. 

FrP arbeider med politiet og for din trygghet. Støtt arbeidet for et tryggere Norge – stem Fremskrittspartiet den 14. september! 

Igjen trues Norge av terrorister

Muslimer oppfordres til å sette fyr på hoteller, forretningsbygg og trehus. Dette går frem i det siste nummeret til al-Qaidas engelskspråklige nettmagasin Inspire – og de vil at terrorister skal slå til enkeltvis. Alt det en terrorist trenger er en fyrstikkeske, heter det i terrorbladet. I tillegg til Norge, utpekes fem andre land som spesielt attraktive mål: Danmark, Italia, USA, Frankrike og Storbritannia.

Al-Qaida har drept før og vil sikkert gjøre det igjen. Enten som organisasjon eller gjennom sine oppfordringer. De har også i sine terroraksjoner drept muslimer. Ingen spares når disse syke, avskyelige mennene forsøker å omvende verden.

Det siste utspillet minner oss igjen om hvor viktig det er med beredskap og investering i sikkerhet. Også her hjemme i Norge. For disse truslene og oppfordringene har dessverre før blitt til virkelighet. Det er ikke kun al-Qaida som kan gjennomføre terror. Andre gale mennesker har også gjennomført terror, noe vi vet alt for godt. Samtidig må vi ta innover oss at alle sikkerhetsmydigheter i hele vesten er helt klare på at terror fra ekstreme islamistiske grupperinger er den største trusselen vi står ovenfor.

Norge fikk avdekket en rekke alvorlige mangler i vår beredskap den 22. juli 2011. Siden den gang er lite gjort. Farlig lite. Vi venter fortsatt på viktige grep og forslag fra regjeringen. Det daglige mediebildet minner oss på viktigheten av at dette abeidet haster.

I dagens VG går en av landets fremste eksperter på terrorisme ut og minner om at det nå haster å kriminalisere planleggingen av solo-terrorisme. Stortinget venter nemlig fortsatt på et lovforslag fra regjeringen. Regjeringen har nå snart brukt to år på et enkelt lovforslag. Helt uforståelig at dette skal ta så lang tid og være så lite prioritert fra regjeringens side.

London…here I come!

Når jeg skriver denne bloggposten sitter jeg på flyet fra Gardermoen med kurs for London. Det er min favorittby. Har nok vært på ca 20 turer til London. Shopping, mat og pub. Passer meg godt, er litt meg (hehe), og når det i tillegg tar kun et par timer å fly er det et helt genialt reisemål. Men denne gangen er det ikke ferie. Jeg er på komitereise. Med justiskomiteen.

Mang en gang får jeg høre at vi stortingspolitikere har det bra og vi får reise masse. Ja, jeg er privilegert. Kunne ikke hatt en bedre jobb. Men er det slik at det kun er moro når vi reiser? Det er moro, men på en annen måte en ferie-moro. Det er fullstappet program på hver eneste tur. Det å være parlamentariker gjør at vi får møter og opplevelser mange andre kanskje ikke får. Idag skal jeg ha møte med Scotland Yard. Om Martine-saken. En opplevelse. Samtidig jobb, og en alvorlig sak. Håper at vi som stortingsrepresentanter kan gjøre en forskjell.

I morgen møte med den norske ambassadøren i London. Det er vanlig innslag på komitereiser. Møter ambassadøren for å får en oppdatering på den politiske situasjonen i landet vi besøker. Deretter møter på regjeringshold. Tema er bekjempelse av terror og beredskap. Absolutt viktige temaer. Hele dagen er stort sett avsatt til foredrag og møter om beredskap. Og deretter møte om DNA-register. Og betydninger av DNA i etterforskning av alvorlig kriminalitet.

Dagen etter er viet en rekke møter med folk og organisasjoner som jobber for ungdom. Og for bekjempelse av ungdomskriminalitet. I mange land er ungdomsgjenger et stort problem. Vi vet at dette også er en utfordring ikke minst i Oslo. Så vi skal lære om program som har hatt gode resultater. Kanskje noen ideer å ta med hjem?

Selve komitereisen avsluttes med møter med parlamentarikere i England. Og lunsj i den norske ambassadeboligen i London.

Jeg ser frem til flere dager med spennende foredrag og masse kunnskap. Er også heldig med reisefølget. Setter nemlig stor pris på mine kollegaer i komiteen, og det blir ofte mange gode samtaler på en slik tur. Viktig å knytte vennskap og kontakter på tvers av partiene. Det gjør at vi lettere forstår hverandres standpunkter og det er mulig å diskutere saklig og med respekt.

Som sagt jeg er privilegert. Samtidig håper jeg at jeg har gitt mine lesere av bloggen et lite innblikk i at disse komiteturene ikke kun er «pleasure». Og så er det noen der hjemme som gjerne skulle sett at vi ikke reiste på disse turene. Men det er en del av jobben.

20130225-115313.jpg
Bildet: Fra min forrige tur til London. Madame Tussad. Med the Iron Lady 🙂

Politihelikopter 24/7

Norge må ha en politihelikoptertjeneste som er operativ døgnet rundt, eller 24/7 som det populært kalles. Vi har smertelig fått oppleve den 22. juli 2011 hva som kan skje, og at konsekvensene uten å ha politihelikopter tilgjengelig ble ekstra katastrofale.

Fra 1. januar 2013 er det etablert en døgnkontinuerlig politihelikopterberedskap på Gardermoen, med 15 minutters beredskap. Dette som en konsekvens av at man skal øke beredskapen. Så opplever man noen utfordringer. Værforholdene på Gardermoen er et stort problem for politihelikopteret. I vintermånedene er beredskapen av og til halvert. Plasseringen av helikopterbasen på Gardermoen skaper altså store problemer for beredskapen. Årsaken er værforholdene i området rundt hovedflyplassen gjennom vinteren.

Tall fra politiet viser at helikoptertjenesten i snitt har hatt en årlig nedetid på mellom 10 og 15 prosent på grunn av været.

Vi er nødt til at denne tjenesten er operativ 24/7. Jeg tok derfor opp saken med Justisministeren og spurte om justisministeren vil ta initiativ til å se på en annen midlertidig plassering av politihelikoptertjenesten, inntil et beredskapssenter er ferdigstilt, slik at nedetiden kan reduseres og beredskapen styrkes?

Justisministeren svarer bl.a. følgende: «Jeg tok allerede 12. november 2012 initiativ overfor Politidirektoratet (POD) om å utrede alternativ base for politihelikopteret ved dårlig værforhold på Gardermoen flyplass. POD vurderer i samråd med Oslo politidistrikt om det på sikt finnes realistiske muligheter for en midlertidig løsning som kan ha ønsket effekt fram til nytt beredskapssenter står ferdig. POD vil levere sin rapport til Justis- og beredskapsdepartementet i løpet av denne måneden.»

Jeg forventer at det blir handling når rapporten foreligger. Et nytt beredskapssenter kan ta 8-10 år før er på plass. I denne perioden kan vi ikke ha en helikoptertjeneste som stoppes av norsk vinter.

Har man ikke lært noen ting?

Siden det grufulle skjedde 22. juli i fjor har debatten gått om viktigheten av beredskap her i landet. Etter en knusende kritikk fra 22. juli-kommisjonen har regjeringen lovet dyrt og hellig at nå er alt så mye bedre. Statsministeren og justisministeren har sågar lovet dette gjentatte ganger fra Stortingets talerstol.

Da vet jeg ikke hva jeg skal tro etter å ha sett avsløringen til TV2 i går. Terroralarmen gikk under Stortingets åpning i starten av oktober. Justisministeren har lovet at Forsvaret er beredt til å bistå politiet med helikoptere i slike situasjoner. Forsvaret gjør alt klart. Så: nektes politiet å benytte nødvendig helikopterbistand av en statssekretær i justisdepartementet!? En statssekretær, altså en politiker fra Ap. Bestemte at man visste bedre enn politiet, og sa nei. Sa nei til det sjefen, justisministeren, nå har lovet er i orden.

Jeg forventer at dette nå granskes. Hvis det er fnugg av sannhet i dette, og jeg har ikke sett noe dementi fra regjeringen, så må dette få alvorlige konsekvenser.

Det å sikre landets innbyggere og våre institusjoner er regjeringens hovedoppgave nr 1. Når man ikke klarer det hvor mye kan vi stole på at de takler de øvrige oppgavene de er satt til?

Japan, et utrolig flott land og mye vi kan lære

Har da kommet hjem etter en uke i Japan. Sammen med Stortingets Justiskomité. Sitter igjen med mange inntrykk og mye spennende å ta med meg i det videre politiske arbeidet.

Hovedfokus for turen har vært beredskap og sikkerhet. Justiskomiteen og Stortinget skal i de kommende måneder bruke mye tid på nettopp disse temaene. Spesielt med tanke på den fremlagte rapporten fra 22. juli-kommisjonen, som viste at Norge har stort forbedringspotensial når det gjelder nevnte temaer.

Vi har besøkt byer nord i Japan som ble hardt rammet i mars i fjor, når tsunamien slå innover etter et kraftig jordskjelv. Hele byer er rett og slett utslettet. Vi har møtt overlevende som forteller gripende historier. Vi har møtt innbyggere i en by hvor hele kommuneledelsen og de som hadde ansvaret for beredskapen ble drept.

Det sterkeste inntrykket var nok likevel å besøke et beredskapssenter i en av byene. Her hadde flere hundre søkt tilflukt når tsunamien rammet. Her trodde man at man var sikker. Men nei, i dette bygget ble flere hundre tatt med av bølgen for så å aldri bli funnet. Noen få overlevde ved å klamre seg fast til noen jernstenger opp under taket. Her var barn og eldre samlet. Folk i alle aldre. Og naturkreftene tar ikke hensyn. Det var en sterkt preget komite som var her.

Samtidig som vi har sett hvordan naturkreftene tok mange tusen liv i disse byene, har vi også møtt mennesker som har et utfattelig pågangsmot. Byene skal gjenbygges. Man ønsker ny næring og en fremtid. Vi har møtt skolebarn som har opplevd tragedien, men som smilte og viste en livsglede. Utrolig sterkt inntrykk gjør også dette.

Vi har hatt møter med regjeringens beredskapsansvarlige, lokalisert i Tokyo. Vi har sett øvelsessenter for hvordan man skal overleve et kraftig jordskjelv. Her var jordskjelv simulert, og vi måtte gå igjennom øvelsene og se hvordan vi klarte oss. Dette er hverdagen til de fleste japanere. Frykten for jordskjelv. Og allerede første natten våknet de fleste av oss av jordskjelv. Hele hotellrommet ristet. Guffen følelse. Men dette lever altså 130 millioner japanere med konstant. Og det gjøres et stort arbeid for å sikre bygg, lære innbyggere hvordan man skal håndtere katastrofer. Imponerende å se denne innsatsen.

I tillegg til fokus på beredskap har vi også hatt møter med politiet og lært om arbeidet mot terrorisme. Vi har også besøkt familieretten hvor man dømmer unge lovbrytere til å «sone» i ungdomssenter og ikke i fengsel. Hvor de får lære arbeid, og mulighet til å gjøre en innsats for videre utdanning. Imponerende 70% faller ikke tilbake til kriminalitet, men kommer seg videre i livet på en lovlydig måte.

Mange inntrykk skal bearbeides. Det er selvfølgelig også store forskjeller mellom norsk og japansk kultur. Men det viktigste er at Japan på en rekke områder har opplevde enorme katastrofer og gjennomført tiltak som vi kan lære av.

Vil også rette en stor takk til den norske ambassaden i Tokyo som hadde laget et tettpakket og meget relevant program for oss.


Bildet er tatt fra 51. etasje fra Roppongo Hills Club Tokyo

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer