Reklamer

Berørte må få skikkelig kompensasjon

Det hviler et stort ansvar på politikere og byråkrater når man planlegger og vedtar utbygging av jernbane og vei. I mitt eget fylke Østfold mener jeg man har valgt den verst tenkelige løsningen for jernbanen. Men dessverre har FrP vært alene om å ønske en annen trasé. Jeg forventer at alle som blir berørt får skikkelig kompensasjon. Det har Norge råd til. Og moralsk plikt til.

De neste årene skal det bygges 270 kilometer med dobbeltspor på Østlandet. Det skal bygges for hastigheter opp til 250 kilometer i timen. Ikke noe samferdselsprosjekt i Norge har medført riving av flere private boliger enn det byggingen av dobbeltsporet på Østlandet ligger an til å gjøre. I hver av byene som dobbeltspor skal gjennom, er det foreslått flere korridorer på fra 80 meter til 1,2 kilometers bredde der sporet kan bli lagt.

Det nøyaktige tallet for hvor mange som mister huset til jernbanen blir ikke kjent før alle traseene er lagt. Men bare langs Østfoldbanen anslår Bane Nor at det går med mellom 250 og 420 husstander. Det betyr at i Østfold alene vil mellom 500 og 1000 mennesker tvinges til å flytte når banen skal fram.

Jeg er for utbygging av jernbanen og mener det er positivt at det nå satses milliarder av kroner på infrastruktur. Samtidig skulle jeg ønske at det politiske flertallet og byråkratiet hadde valgt en bedre trasé i Østfold. Hvor fokus ikke kun skulle være på jernbanens behov, men også fokus på hvilke trasé som ville gitt minst mulig inngrep og negative konsekvenser for innbyggerne.

For den enkelte som mister sin bolig, eller får betydelig redusert sin livskvalitet gjennom økt støy, så må staten sørge for skikkelig kompensasjon. I det store regnestykket på disse investeringene så er det uansett små beløp vi snakker om for storsamfunnet. For den enkelte berørte er det dramatisk. Staten må sørge for skikkelig kompensasjon.

Reklamer

Østfold på rett vei!

Fremskrittspartiet har i regjering levert det beste samferdselsbudsjettet i nyere tid. Vedlikeholdet av riksveiene har økt med nesten 50 prosent siden FrP kom i regjering, og dette kommer selvsagt også Østfold til gode.

Tidligere har det bare vært ett land i Europa med en dårligere riksveistandard enn Norge. «Stormakten» Albania har vært det eneste europeiske land med dårligere riksveier enn Norge, samtidig som vi har pøst ut flere milliarder kroner til å bygge veier i Europa gjennom EØS. At norske veier befinner seg på en slik jumboplass er helt uaktuelt for FrP. Vi har en visjon om et veiløft i hele landet – en visjon vi nå er i ferd med å oppfylle.

FrP har alltid argumentert for å bruke mer av oljefondet på investeringer i Norge, fremfor å kjøpe aksjer i utenlandske selskaper. Her har vi nå fått gjennomslag i regjering, og hele 100 milliarder kroner fra oljefondet vil nå øremerkes veiutbygging i Norge. Dette er en massiv seier for FrP, en seier som vil komme både Østfold og resten av landet til gode i mange år fremover. Vi må satse på våre barn og barnebarn gjennom å etterlate oss et veldrevet land med god infrastruktur, og i mindre grad kjøpe aksjer og eiendom i utlandet.

Dessverre er det ikke alle områder vi har klart å få en fullstendig politisk seier. Bompenger er et av disse områdene. I en hverdag der både regjeringspartner Høyre og samtlige andre partier på Stortinget ønsker bompenger, har det vært vanskelig å få gjennomslag for å fjerne samtlige bomstasjoner. FrP har likevel, gjennom harde forhandlinger, både klart få fjernet en rekke bomstasjoner, og også unngått opprettelsen av flere nye. Frem til FrP får større oppslutning vil bilistene dessverre fortsatt måtte fortsette å ergre seg over usosiale bompengeavgifter, men det er likevel en liten trøst at FrP arbeider hver eneste dag for at antallet bomstasjoner skal være så lite som mulig. Og alternativet hadde vært flere og økte bompenger.

Som følge av FrPs satsninger vil hele 1200 km riksvei vil få ny asfalt bare i 2015. Dette innebærer at etterslepet på veivedlikeholdet minker for første gang på flere tiår. FrP har alltid stått på bilistenes side, og det gleder meg at vi nå endelig har fått mulighet til å bevise dette i regjering. Mitt mål er at det skal lukte asfalt over det ganske land.

Som hovedferdselsåre fra Norge til Sverige er Østfold kanskje landets viktigste fylke når det kommer til infrastruktur. Store deler av FrPs veisatsning vil derfor komme Østfold til gode. Det er viktig å huske på at 1200 km med forbedret riksvei langt ifra er vår eneste Østfold-satsning på samferdselsområdet. Fylkesveiene har også blitt styrket med 142 millioner gjennom den såkalte rentekompensasjonsordningen, i tillegg til at Østfold har fått over 20 millioner kroner for å bygge ned etterslepet etter 8 år med rødgrønt styre. Pendlerne kan også glede seg over at jernbanen har fått et kraftig løft i vårt budsjett for 2015. Kort og godt: Fremskrittspartiet i regjering betyr mye mer vei og samferdsel for hver skattekrone.

Ønsker Ap virkelig å forsinke Follobanen?

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) kjemper for en togstasjon som koster milliarder og forsinker Follobanen med flere år.

Bøhler ønsker seg en togstasjon på Åsland når den nye Follobanen bygges. Problemet er imidlertid at togstasjonen skal ligge inne i fjellet. Å starte en jobben med denne stasjonen vil forsinke tunnelen mellom Oslo og Ski med flere år, samt koste mangfoldige milliarder.

Å starte med en utredning om en togstasjon på Åsland nå, vil være det samme som å regelrett sabotere fremdriften av Follobanen. Spørsmålet er om dette er noe Bøhler har avklart med partiet, eller om dette er et soloutspill? Hva mener eksempelvis fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth (Ap) om at dobbeltsporet mot og gjennom Østfold nå foreslås utsatt flere år? Er dette noe han stiller seg bak?

Vi vet alle at vi har et kapasitetsproblem på toglinjer spesielt på Østlandet, folk står som sild i tønner til og fra jobb. Nå har vi en plan med god fremdrift og en samferdselsminister som leverer gang på gang og sørger for at frister overholdes.

Det er bemerkelsesverdig at Bøhler ikke tar inn over seg at Follobanen vil kunne bli flere milliarder dyrere og mange år forsinket – i verste fall 7-8 mrd. kr. og 4 år utsettelse, i følge Jernbaneverket. Vil virkelig Bøhler og AP ta en omkamp på dette nå, med så store konsekvenser?

Den nye Follobanen vil halvere reisetiden mellom Oslo og Ski fra dagens 22 minutter, til 11 minutter. Med en ny stasjon underveis, vil reisetiden mellom Oslo og Ski øke. Stasjon på Åsland ble skrinlagt av de rødgrønne i 2010, så det toget bør man konkludere med har gått.

Bakgrunnsartikkel: http://www.osloby.no/nyheter/article7783730.ece

Det går alltid et tog…eller?

Det nærmer seg fremleggelsen av Nasjonal Transportplan. Forkortet NTP. Dette er planen som skal vise vei - bokstavelig talt - de kommende år når det gjelder investeringer i vei, bane, luft og kjøl. I helgen kom det en styrt lekkasje. De rødgrønne avslørte sine jernbaneplaner. Og etter å sett hva de kom med tror jeg vi skal legge ekstra vekt på ordet PLANER.

Innen 2024 vil de rødgrønne ha dobbeltspor fra Oslo til Tønsberg, Fredrikstad og Hamar, men utbyggingen av Intercity-triangelet videre til Skien, Lillehammer og Halden har man kun en ambisjon om å sluttføre innen 2030.

Her er det altså snakk om å planer, ambisjoner og mål. Hørt det før?

I verdens rikeste land skal vi altså bruke nesten 20 år på denne utbygging. Det er ambisjonen. Trolig vil dette ta lenger tid. All erfaring tyder på det. Selv vil jeg være rundt 60 år når dette dobbeltsporet på Østfoldbanen skal være ferdig. Så for de fleste pendlere er NTP ingen gladnyhet. Ingen kommer til å oppleve de planer man nå skryter av. Skulle ønske jeg tar feil. Fasiten får vi uansett ikke før om et par tiår. Og da er nok alle valgløfter gitt i 2013 glemt.

Fremskrittspartiet har ment i mange år - og mener fortsatt - at vi må kunne bruke noe mer av statens årlige rekordoverskudd til investeringer. Også i jernbane. Når disse løftene som kommer fra regjeringen er så lite ambisiøse i et valgår kan vi jo bare spekulere i hva det blir etter valget. Forhåpentligvis er da regjering endel av historiebøkene. Da skal statsrådene forhåpentligvis ikke lenger pendle med regjeringens sorte biler som kan kjøre i kollektivfeltet. Anbefaler de da å bruke toget.

Blir det aldri økonomisk forsvarlig å investere her i landet?

I flere år har vi i Norge blitt fortalt av forskjellige regjeringer at vi må være forsiktig med å investere i eget land. Samtidig har vi fått den ene rapporten etter den andre om hvordan det står til. Rådgivende Ingeniørers Forening fremla en status på dette for et par år siden. Investeringer i offentlig infrastruktur viste da et etterslep på rundt 800 milliarder kroner. Det gjelder vann- og kloakknettet, veier, sykehus og jernbane. Dette er etterslepet. En rekke rapporter har også vist hva man behøver for å heve standarden. Det er enorme beløp.

For et par uker siden kunne vi lese at bare fylkesveiene her i landet manglet 55 milliarder kroner. Statens Vegvesen som fremla rapporten slo samtidig fast at tallet var usikkert, for trolig var det snakk om et høyere beløp. Og for et par dager siden viste helt ferske beregninger at vi må bruke 490 milliarder fram til 2030 for å sikre vann- og avløpssektoren.

Alle investeringer som er nødvendig kan ikke gjennomføres innen ett eller to år. Her kreves det politisk vilje over flere år. Problemet er at viljen ikke er der. Noe annet er det ikke mulig å konkludere med. Den forrige regjeringen med Høyre, KrF og Venstre gjorde dessverre ikke nevneverdig med dette etterslepet på investeringene. Og etter 8 år med Ap, SV og Sp kommer det nye rapporter som slår fast at vi har et land hvor helt nødvendige investeringer ikke gjennomføres.

Det er visstnok fare for inflasjon. Vi kan oppleve prisstigning og en kronekurs som setter norske arbeidsplasser over styr. Hvis vi gjennomfører investeringene. Det er påstanden. Problemet er bare at mens «handlingsregelkameratene» advarer oss mot å bruke noe mer penger så forverres situasjonen. Hvem er egentlig uansvarlig?

Nasjonaløkonomien går bra. De siste årene har vi hatt 200 til 400 milliarder i overskudd på statsbudsjettet. Hvert år. Oljefondet er på 4 ganger statsbudsjettets størrelse. Hele 4000 milliarder kroner, og det vokser. Samtidig øker etterslepet. Hvis vi ikke har råd nå til å gjøre noe med dette, når skal vi da få råd? Eller når vil det være økonomisk ansvarlig å gjøre noe? Aldri?

Det er nå det er «kjøpers marked» i Europa. Rekordhøy ledighet medfører at europeiske firmaer mer enn gjerne vil legge inn pris på norske anbud. Anleggsbransjen i Norge har ledig kapasitet. Og det er nøkkelen. Har man tilgang på penger og arbeidskraft så vil ikke det bli noe økt inflasjon. Tvert imot. Fornuftige investeringer nå - når vi har råd og mulighet - gjør at Norge vil være bedre rustet mot konkurranse utenfra den dagen vi eventuelt får en nedgang i økonomien.

Fremskrittspartiet har i flere år foreslått økte bevilgninger til investering i vei og jernbane. Opprusting av skoler og sykehjem. Investering i næringslivet ved å redusere særnorske skatter og avgifter. Det er kun ved at man får et sterkt FrP etter høstens valg at man kan håpe på økte investeringer i Norge. Uten FrP vet man hva man får. Det er det man har i dag.

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer