Mitt innlegg i Stortingets debatt om justisbudsjettet

Stortinget behandlet i dag budsjett for justissektoren. Dette var mitt hovedinnlegg i dagens debatt.

President,

Med det fremlagte budsjettet vi behandler her i dag har justissektoren omsider fått den oppmerksomheten den fortjener. Regjeringen og regjeringspartiene i samarbeid med V og KrF er godt i gang med å ta tryggheten tilbake, og styrker politi, kriminalomsorg og domstolene. På en rekke områder innenfor justisfeltet de siste årene har det hopet seg opp etterslep og køer, og ansatte innenfor sektoren har ikke følt at problemer med manglende budsjettbevilgninger har blitt tatt på alvor.

Den gjennomsnittlige politijurist hadde ved regjeringsskiftet over 80 ubehandlede saker. Dette utgjorde en utfordring for rettsikkerheten, og medførte en rekke følgeproblemer i straffesakskjeden. Det er bekymringsverdig at dette helt avgjørende leddet i straffesakskjeden har blitt neglisjer over lengre tid. Dette har ikke vært uten konsekvenser: politijurister har sluttet som følge av en massiv arbeidsbelastning, og anmeldelser har blitt liggende i både måneder og år. Dette har ikke bare vært en stor og unødig belastning for ofrene, men også gitt strafferabatt til grov kriminalitet.

Det er velkjent at domstolene idømmer midlere straff der politiet har vært trege med etterforskningen, og jeg mener dette har vært et stort problem for rettstaten. Det er ikke uten grunn at politijuristenes leder har omtalt dette budsjettet som «tidenes justisbudsjett», og jeg er glad for at regjeringen foreslår å styrke påtalemyndigheten med hele 69 stillinger i budsjett for 2015. Dette vil være et særdeles viktig tiltak for både ofrene og helheten i straffesakskjeden.

Politiet har generelt vært meget godt tilfreds med regjeringens historiske justisbudsjett. VG kunne den 8. oktober i år melde om «halleluja-stemning» blant landets politimestre når justisministeren presenterte FrP/H-regjeringens budsjettforslag. Og det er ikke uten grunn: 350 ferske politistillinger gjør at det endelig ansettes like mange som går ut av Politihøgskolen. I tillegg bevilges det 150 millioner til forbedringer i politiet, 70 millioner til PST, 30 millioner til ID-utstyr og en rekke andre, viktige tiltak. Politiet styrkes kraftig, og folk flest vil skritt for skritt merke at vi har fått en ny og handlekraftig regjering som prioriterer tryggheten i gatene.

Et spesielt utfordrende område for politiet har vært de mellom 7000- 20 000 illegale innvandrerne som går fritt i Oslos gater. For å identifisere disse er det selvsagt viktig at regjeringen har bevilget 30 millioner til id-utstyr, men minst like viktig er det at disse personene faktisk pågripes og sendes ut. Derfor er jeg glad for at regjeringen legger opp til å ansette hele 32 nye stillinger i operativ seksjon ved utlendingsenheten i Oslo. Dette er politifolkene som avdekker, etterforsker og pågriper illegale innvandrere i hovedstaden, spesielt knyttet opp til det åpne narkotikamiljøet. Hele legitimiteten til innvandringspolitikken og asylinstituttet er knyttet opp mot at personer ikke kan undra seg utsendelse, og det er viktig at Fremskrittspartiet har sørget for at kampen mot illegale innvandrere endelig tas på alvor.

Utfordringene denne regjeringen overtok på justisområdet er massive. Men den kanskje største unnlatelsessynden til den rødgrønne regjeringen er på kriminalomsorgsområdet. Det er derfor avgjørende at FrP/H-regjeringen har tatt tak i disse problemene umiddelbart. For FrP er det rett og slett uakseptabelt at personer politiet mener skal fengsles slippes rett på gaten fordi det ikke finnes varetektsplasser. Allerede i 2014 har vi klart å frigjøre 88 fengselsplasser, og vi fortsetter denne satsningen med å bygge 41 nye plasser i 2015. Jeg registrerer for øvrig at Arbeiderpartiet har kalt bygging av fengselsplasser «umoderne», og kritiserer regjeringen for den helt nødvendige soningsavtalen vi ønsker å få på plass med Nederland. Frem til Ap selv lanserer et troverdig alternativ til løsning av kapasitetsproblemene i kriminalomsorgen er det vanskelig å ta slik kritikk seriøst. Når en tredjedel av innsatte i norske fengsler er utenlandske kriminelle, blir det paradoksalt å kritisere regjeringen for at de ønsker at flere skal sone i utlandet.

Avslutningsvis konstaterer jeg at det meste av regjeringens justisbudsjett blir enstemmig vedtatt og det er tilnærmet ingen punkter som skaper støy fra opposisjonen. Det vitner om et godt justisbudsjett.

Da var foreldelsefristen for grov kriminalitet historie

I dag satte Stortinget et endelig punktum for debatten om foreldelse av drap, voldtekt og seksuell omgang med barn. Disse avskyelige kriminelle handlingene skal ikke lenger foreldes.

Det har vært en lang kamp for å få på plass denne lovendringen. Mange har lenge kjempet iherdig for å fjerne foreldelsesreglene for grove kriminelle handlinger, mange har opplevd at foreldelsefristen har medført at gjerningsmenn har sluppet unna med straff, og mange av oss har ikke skjønt hvorfor slike avskyelige kriminelle handlinger skulle foreldes. Som sagt dette har vært en kamp mange har kjempet i mange år, og mange utsatt for overgrep og mange pårørende har stått i første rekke i kampen for å fjerne foreldrelsefristen. Det er med glede jeg konstaterer at i dag, i dag er denne kampen kronet med seier.

Som representant for Fremskrittspartiet kan jeg ikke heller unnlate å nevne at FrP sto helt alene når vi første gang fremmet forslag om det i 2003, og vi sto alene i kampen for å få dette inn i straffeloven av 2005. Men i dag vil jeg glede meg over at regjeringen. Komiteen. Og Stortinget sørget for rask behandling av loven og at denne kampen kan krones med seier.

Jeg vil også benytte anledningen til å rose Kristelig Folkeparti for å ha satt problemstillingen på dagsorden raskt etter valget gjennom et representantforslag, tidligere i vår. Selv om regjeringsplattformen er klar på at dette er endringer som vil komme på plass i denne perioden, er det særdeles hyggelig at samtlige partier representert i justiskomiteen nå ser viktigheten av denne lovendringen for ofrene.

Justiskomiteen har derfor tatt ansvar som kollegium, og sørget for at denne saken nå blir behandlet før sommeren. Det er vektige grunner for at det haster å få på plass denne endringen. Både regjeringen og justiskomiteen har gått så langt som grunnlovens § 97 tillater i spørsmålet om å gi loven tilbakevirkende kraft. Resultatet er at alle grove overgrep og drap som enda ikke er foreldet, heller ikke vil foreldes etter at loven trer i kraft 1. juli. Grunnloven setter allikevel grensen slik at saker som allerede er foreldet etter gjeldene regelverk, ikke kan gjenopplives. Desto lengre vi venter med dette lovvedtaket, desto flere saker vil derfor bli foreldet, slik at ofrene og de pårørende mister muligheten til å få saken oppklart og overgriper straffet.

Det er en rekke alvorlige lovbrudd som vil omfattes av denne endringen. Saker om drap, voldtekt og seksuell omgang med barn under 14 år og 16 år unntas nå fullstendig fra reglene om foreldelse. Disse lovbruddene vil med andre ord alltid kunne straffeforfølges, uansett hvor lang tid som er gått fra ugjerningen fant sted. Lovendringen vil også sørge for at foreldelsesfristen ikke begynner å løpe før ofrene fyller 18 år i saker om vold i nære relasjoner, tvangsekteskap og menneskehandel. Utskutt foreldelse for menneskehandel er for øvrig allerede vedtatt i denne sal, i den nye straffeloven av 2005.

Vi må ta innover oss som samfunn at tiden ikke alltid leger alle sår. Enkelte lovbrudd er så brutale, så grunnleggende umenneskelige, at vi som samfunn ikke skal tillate at straff faller bort på grunn av saksbehandlingsregler.

Voldtektsofferet som har mistet sin trygghet, den sørgende og ensomme enken uten svar, moren til et misbrukt barn. Dette er mennesker som har gått gjennom det verst tenkelige, president. Vi kan ikke gi disse menneskene tilbake det de har mistet, men vi har en plikt som samfunn å gjøre det vi kan for å stille opp. Disse ofrene og pårørende fortjener svar, de fortjener respekt, og de fortjener ikke minst å bli tatt på alvor. Jeg er derfor glad for at vi gjennom vedtaket her i dag tar et skritt i riktig retning for å bedre ofrenes situasjon her i landet.

For det er virkelig på tide at ofrene blir tatt på alvor. Norge har vært veldig gode på å bygge opp en kriminalomsorg for å rehabilitere og ivareta de kriminelles rettigheter, men ofrenes rettigheter har ikke fått den oppmerksomheten den fortjener. Det er selvsagt viktig å sørge for rehabilitering i kriminalomsorgen, men etisk sett er det desto viktigere å ivareta ofrene. Jeg må påpeke at i motsetning til den kriminelle, er et offer helt uskyldig i den situasjonen som har oppstått. Samfunnet har et grunnleggende ansvar for å ivareta innbyggernes sikkerhet, og når innbyggerne utsettes for overgrep bør samfunnet derfor ta et større ansvar for ofrene enn i dag. Vedtaket vi gjør her i dag er første skritt på veien, men Fremskrittspartiet vil fremover arbeide for og lansere en rekke tiltak for å bedre ofrenes situasjon.

Dette er en så åpenbart nødvendig lovendring at det er skammelig at vi har vente helt til 2014 med å få den på plass. Stortinget burde tatt ansvar på et mye tidligere tidspunkt. Fremskrittspartiet har god samvittighet, i dag kommer flere til å få det, men jeg syntes de burde fått det tidligere. Denne sal hadde en bred debatt rundt disse endringene i forbindelse med behandlingen av 2005-straffeloven, og spørsmålet har også blitt tatt opp i en rekke spørsmål, forslag og representantforslag fra Fremskrittspartiet. Hadde de andre partiene ønsket, kunne vi hindret ti år med foreldelse av grov kriminalitet, president.

Jeg vil allikevel avslutte med å berømme justiskomiteen for et godt samarbeid i denne saken, selv om endringen skulle kommet så mye, mye tidligere.

Ja til konkurranse også på DNA

I dag skal Stortinget behandle et forslag fra Fremskrittspartiet og Høyre hvor man ber regjeringen umiddelbart å legge til rette for at flere akkrediterte aktører kan analysere DNA i straffesaker, med sikte på å oppnå økt rettssikkerhet og kvalitet i rettspleien.

Justiskomiteen har behandlet saken, som er basert på et representantforslaget fra Høyre, og jeg er saksordfører. Dette er et forslag som FrP og Høyre har vært enig om i flere år, og nok et eksempel på en sak vi må vente til et nytt stortingsflertall for å la fornuften seire. For hvorfor skal det offentlige ha monopol på dette?

Bakgrunnen for forslaget er ønsket om å sikre bedre rettssikkerhet og kvalitet i etterforskningen. Det er fornuftig at det etableres et alternativt miljø i Norge innen slik analyse. Også hensynet til maktfordeling innen denne type analysearbeid taler for forslaget.

Det er viktig å kunne ha flere aktører som kan analysere DNA. Dette vil sikre raskere behandling, økt ressursutnyttelse og bedre utvikling av metoder og kontroll. Det må være et mål at man skal få mest mulig ut av de pengene som bevilges fra statsbudsjettet til ulike offentlige formål.

Konkurranse har vist på alle områder hvor dette er innført at man får større muligheter til sammenligning og mer åpenhet om hva man bruker offentlige penger på. Konkurranse fremmer også økt effektivitet, og det er tross alt bred enighet i Stortinget om dette da ingen regjering har foreslått å avskaffe konkurranse på store samfunnsområder hvor det er innført. For øvrig er det på dette området med DNA-analyser en betydelig restanse, og det faktum at slike analyser tar uforholdsmessig lang tid, svekker fremdriften i viktige straffesaker.

Allikevel ønsker den rød-grønne regjeringen å stemme ned forslaget. På nok et område med kø prioriterer sosialistene systemet fremfor det fornuftige.

20130429-124620.jpg

London…here I come!

Når jeg skriver denne bloggposten sitter jeg på flyet fra Gardermoen med kurs for London. Det er min favorittby. Har nok vært på ca 20 turer til London. Shopping, mat og pub. Passer meg godt, er litt meg (hehe), og når det i tillegg tar kun et par timer å fly er det et helt genialt reisemål. Men denne gangen er det ikke ferie. Jeg er på komitereise. Med justiskomiteen.

Mang en gang får jeg høre at vi stortingspolitikere har det bra og vi får reise masse. Ja, jeg er privilegert. Kunne ikke hatt en bedre jobb. Men er det slik at det kun er moro når vi reiser? Det er moro, men på en annen måte en ferie-moro. Det er fullstappet program på hver eneste tur. Det å være parlamentariker gjør at vi får møter og opplevelser mange andre kanskje ikke får. Idag skal jeg ha møte med Scotland Yard. Om Martine-saken. En opplevelse. Samtidig jobb, og en alvorlig sak. Håper at vi som stortingsrepresentanter kan gjøre en forskjell.

I morgen møte med den norske ambassadøren i London. Det er vanlig innslag på komitereiser. Møter ambassadøren for å får en oppdatering på den politiske situasjonen i landet vi besøker. Deretter møter på regjeringshold. Tema er bekjempelse av terror og beredskap. Absolutt viktige temaer. Hele dagen er stort sett avsatt til foredrag og møter om beredskap. Og deretter møte om DNA-register. Og betydninger av DNA i etterforskning av alvorlig kriminalitet.

Dagen etter er viet en rekke møter med folk og organisasjoner som jobber for ungdom. Og for bekjempelse av ungdomskriminalitet. I mange land er ungdomsgjenger et stort problem. Vi vet at dette også er en utfordring ikke minst i Oslo. Så vi skal lære om program som har hatt gode resultater. Kanskje noen ideer å ta med hjem?

Selve komitereisen avsluttes med møter med parlamentarikere i England. Og lunsj i den norske ambassadeboligen i London.

Jeg ser frem til flere dager med spennende foredrag og masse kunnskap. Er også heldig med reisefølget. Setter nemlig stor pris på mine kollegaer i komiteen, og det blir ofte mange gode samtaler på en slik tur. Viktig å knytte vennskap og kontakter på tvers av partiene. Det gjør at vi lettere forstår hverandres standpunkter og det er mulig å diskutere saklig og med respekt.

Som sagt jeg er privilegert. Samtidig håper jeg at jeg har gitt mine lesere av bloggen et lite innblikk i at disse komiteturene ikke kun er «pleasure». Og så er det noen der hjemme som gjerne skulle sett at vi ikke reiste på disse turene. Men det er en del av jobben.

20130225-115313.jpg
Bildet: Fra min forrige tur til London. Madame Tussad. Med the Iron Lady :-)

Frivillighet i praksis!

Nå i helgen var jeg invitert til å gå Natteravn i Askim. Sammen med Per Sandberg og Erlend Wiborg. Per er leder av Stortingets justiskomite, og Erlend er gruppeleder i fylkestinget i Østfold.

Invitasjonen hadde jeg fått fra Liv Andresen. Det er 15 år siden hun startet Natteravnene i Askim, og hun er fortsatt primus motor.

De fleste av oss har helt sikkert hørt om Natteravnene. Men de færreste av oss har gått sammen med de.

Jeg må si jeg ble imponert! Her stiller en rekke menn og kvinner opp hver eneste helg, og med ett mål for øye; gjøre sentrum og gatene tryggere. Helt uten noen form for betaling eller gevinst - utover det å kunne hjelpe andre mennesker. Dette er frivillighet i praksis!

Og Liv, Tor og de andre herlige menneskene vi møtte kunne fortelle oss om og vise oss et engasjement som vi skal være glad mange mennesker har. For det er nettopp frivillighet i praksis som gjør vårt samfunn til et bedre samfunn. Vi trenger denne type ildsjeler. Og vi som er politikere må gjøre det vi kan for å legge tilrette for at flere kan bidra.

Natteravner er en del av frivilligheten i Norge. En viktig del. Etter en slik kveld og natt må jeg innrømme at jeg får et enda større engasjement for frivilligheten. Det at vi har slike flotte mennesker som står på for andre i samfunnet motiverer. Og det gleder!

Hvis noen har lyst til å bli med på dette kan man oppsøke http://www.natteravn.no/

Glemte kryss, kan gå konkurs

Hørt om Elin og Arne Myrholdt? Eller om Peter Heitmann? Kanskje ikke. Men du har kanskje hørt om det de har opplevd?

Ekteparet Elin og Arne er straffet av Skatt Midt-Norge fordi det har gjort en formell feil, ved ikke å sende inn et skjema der det registrerer utleievirksomhet i tillegg til ordinær landbruksvirksomhet. De risikerer nå å gå konkurs, etter å ha fått et krav på 2,8 millioner fra Skatt Midt-Norge. 2,2 millionerer moms de har fått tilbake på fjøset i perioden 2006 til 2010. Resten er renter og straffegebyr. Hadde ekteparet benyttet seg av en frivillig ordning og registrert at de leide ut fjøset i merverdiavgiftsregisteret, hadde kravet ikke eksistert. Ekteparet skal ikke ha tjent en krone på skjemaglippen. Skatt Midt-Norge sier på generelt grunnlag at det ikke er rom for å vise skjønn.

Familieselskapet H. Heitmann & Son i Drøbak vil i flere år få svi for et kryss daglig leder Peter Heitmann aldri førte på et skjema han sendte Skatteetaten i april 2001. Det manglende krysset kostet selskapet drøyt 11 millioner kroner. Hadde krysset vært med, hadde ikke kravet eksistert. - Jeg trodde jeg hadde gjort alt riktig, men så manglet det altså et kryss. At det skulle koste oss 11 millioner, føles som et stort overgrep, sier Heitmann. Firmaet holdt på å gå overende.

Dette er 2 eksempler. Det finnes flere.

At det kan gjøres feil i det skjemaveldet som Norge opererer under er ikke rart og burde ikke overraske noen. Men at slike feil, hvor man ikke en gang får personlig vinning, skal straffes så hardt visste kanskje de færreste. Det er altså i dag ikke rom for skjønn.

Dette må endres! Justiskomiteen har nå behandlet en sak om regelbrudd og straff som følge av feil ved utfylling av skjema, hvor det ikke foreligger noen personlig vinning. Og i det samme forslaget har Justiskomiteen sett på at forvaltningen må kunne utøve skjønn slik at sanksjonene står i forhold til alvoret i regelbruddet.

Jeg har vært saksordfører for saken, og er glad for at regjeringen nå varsler at man i løpet av 2012 skal komme med en sak hvor kan følge opp dette. Det skal regjeringen ha ros for, og det er positivt at en enstemmig Justiskomite ser behov for at her må noe gjøres.

Dessverre har dette tatt lang tid. For det er mange som har opplevd de urimelighetene jeg har brukt to eksempler på. Jeg håper at i hvert fall for fremtiden ikke vil oppleve denne type overgrep fra det offentlige ovenfor den vanlige mann og kvinne her i landet. Det er i hvert fall lov å håpe.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Bli med 2 834 andre følgere

 • Følg meg på Facebook

 • Twitter

 • about.me

  Ulf Isak Leirstein

 • Flickr-bilder

  Profilbilde

  Flere bilder
 • Arkiver

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 2 834 andre følgere