Sterk politisatsning

Fremskrittspartiet har i regjering opprettet 350 nye politistillinger årlig i fire år. Totalt vil regjeringen ha sørget for 1400 flere politifolk. Kombinert med 69 nye stillinger i påtalemyndigheten har Fremskrittspartiet i denne regjeringsperioden sørget for en massiv politisatsning.

Politidistriktene styrkes også i budsjett for 2017. 300 millioner kroner øremerkes politidistriktene for å sørge for et høyt nivå på anskaffelse av materiell og personell. I tillegg bevilges 160 millioner for å gjennomføre politireformen. Vi ser at politidistriktene har hatt utfordringer med blant annet avsetning av penger til sentrale IKT-systemer. Nå sørger regjeringen for at politidistriktene får flere frie midler. Dette har vært en viktig seier for FrP.

Justisminister Anders Anundsen kunne tidlig varsle at politiet også vil få 2-3 nye politihelikoptre. Regjeringen har i denne perioden har sørget for en dramatisk bedring av beredskapen. Sammenholdt med en styrket bombegruppe, beredskapstropp, mer politi i utrykningstjenesten og pansrede politibiler i hvert distrikt står vi nå langt bedre rustet ovenfor et potensielt terrorangrep.

Nye helikoptre og nye millioner til politiet 

Politihelikoptrene vi har i dag, er både for gamle og for små til å kunne fungere effektivt. Jeg er derfor glad for å kunne melde om at politiet nå vil få to nye politihelikoptre. De nye helikoptrene vil kunne transportere beredskapstroppen helt frem til oppdraget. På denne måten gjør vi politiet langt bedre rustet i en ekstremsituasjon.

Bevilgningene til politi, påtalemyndighet og PST er økt med over 3 mrd. kroner siden FrP tok over regjeringsmakten.Etterslepet etter de rødgrønne er nå i ferd med å dekkes opp, selv om det fortsatt finnes utfordringer innenfor justissektoren. FrP har lyttet til politidistriktene, som har vært bekymret for at for mye penger skal gå til særorganene. Nå tar regjeringen disse bekymringene på alvor, og foreslår 300 millioner kroner i øremerkede midler til politidistriktene. 

Fremskrittspartiet sørger også for at det i tillegg bevilges 330 millioner kroner for å kunne tilby nyutdannede politistudenter jobb. Med denne satsningen vil det være opprettet over 1300 nye politistillinger siden FrP kom i regjering. 

For Fremskrittspartiet har det vært viktig at alle politistudenter skal kunne få en relevant jobb. 630 millioner til ansettelser og politidistriktene vil være et viktig bidrag i denne sammenhengen. 

Fremskrittspartiet er godt fornøyd med at regjeringen viderefører en sterk satsning på politiet. Alle som er opptatt av justispolitikk kan glede seg til statsbudsjettet legges frem den 6. oktober.

Din trygghet – bedre beredskap

Innen utgangen av året vil Fremskrittspartiet ha sørget for at 18 000 kriminelle utlendinger og asylsøkere med endelig avslag er sendt ut av landet. Hele 39 prosent av de som ble sendt ut i 2014 er kriminelle. Når de kriminelle sendes ut, er det ikke overaskende at kriminaliteten i Norge går nedover. Antallet forbrytelser i landet ble redusert med hele 6,2 prosent i 2014. I Oslo er antallet ran redusert med 75 prosent siden 2013, og VG kunne melde om at «kriminaliteten stuper i Oslo». At kriminaliteten går nedover er ikke tilfeldig, men et resultat av Fremskrittspartiets målrettede arbeid i regjering.

Regjeringen har fått på plass 700 nye politistillinger på bare to år. Disse stillingene kommer i tillegg til nyansettelser som følge av naturlig avgang pga pensjon eller andre årsaker. Fremskrittspartiets politisatsning har ført til at det endelig ansettes nok politifolk til å sørge for at politistudentene kan få seg en jobb. De viktigste endringene i politiet er likevel ikke den massive styrkingen av politibudsjettene, men forbedringene Fremskrittspartiet gjør på organisering og ledelse. 

Frem til FrP/H-regjeringens politireform har mange opplevd å vente uforsvarlig lenge, eller i verste fall ikke få svar overhodet på nødtelefoner til politiet. I en akuttsituasjon der det ofte står om sekunder har tidligere praksis vært potensielt livsfarlig. Det er politiets alarmsentraler som skal rette seg etter innbyggernes behov, ikke omvendt. Regjeringens politireform sørger nå for at det stilles klare krav om responstid fra alarmsentralene, og 95 prosent av samtalene skal nå besvares innen 20 sekunder. At det ikke har noen krav til politiets responstid overhodet under Stoltenberg-regjeringen er tankevekkende. 

I tillegg til responstidskrav på 112- samtaler, stiller regjeringen nå også krav til responstid for politiets utrykninger. Det viktigste er ikke å måle hvor mange fartskontroller et politidistrikt foretar i løpet av et år. For regjeringen er det viktigere at politiet er raskt på plass om det utenkelige skulle skje deg. 
Politiet viktigste oppgave er å være der når du trenger det som mest. H/FrP-regjeringens grep sørger for at politiet nå vil arbeide enda hardere for å sikre din og min trygghet i en nødsituasjon.      

Gjørv-kommisjonens rapport slo fast at det var store og grunnleggende mangler ved norsk beredskap. H/FrP-regjeringen er nå i full gang med å rydde opp i beredskapssektoren og bekjempe terrorisme. 

Fremveksten av den islamske stat og problematikken rundt fremmedkrigere gjør dette arbeidet enda viktigere. Kontraterror og sikkerhet er derfor et prioritert område for regjeringen. PST er styrket med over 200 millioner, i tillegg til at det nylig ble opprettet 30 stillinger spesielt dedikert til å arbeide med fremmedkrigere og potensielle terrormiljøer. Justisminister Anundsen (FrP) har også lansert et forslag som vil kunne frata fremmedkrigere det norske statsborgerskapet. 

Når terrorister avdekkes av PST vil de i de mest ekstreme tilfellene være nødvendig med rask og resolutt handling. Derfor har Fremskrittspartiet i regjering halvert responstiden for helikoptrene på Rygge og Bardufoss. I tillegg har alle politidistrikter for pansrede biler, 13 nye personer er ansatt i beredskapstroppen og antallet topptrente politifolk (IP3) er økt til 1200. 

FrP arbeider med politiet og for din trygghet. Støtt arbeidet for et tryggere Norge – stem Fremskrittspartiet den 14. september! 

Politireform for fremtiden

Fremskrittspartiet vil ikke lengere kompromisse med folkets sikkerhet. Nå kommer det endelig klare krav til norsk politi, etter gode forhandlinger med Venstre og Høyre.

Norsk politi har lenge hatt et betydelig ledelsesproblem. Den tragiske Monika-saken i Bergen, der etterforskning av drapet på en 8-år gammel jente var særdeles mangelfull, er dessverre bare et eksempel. 22. juli viste at styring og koordinering sviktet når det trengtes mest. Gjørv-kommisjonens rapport trakk derfor frem «kultur og ledelse» som den største utfordringen i norsk politi.

Nettopp derfor særdeles viktig at det nå ryddes opp i norsk politiledelse, og politireformen fastsetter seks klare virkemidler for å utbedre dagens situasjon.

Krav til nærhet
Det er i dag bare fire prosent av lensmannskontorene som er døgnåpne. Dette er ikke holdbart, og publikum har et behov for å kunne kontakte politiet også utenfor ordinær kontortid. Derfor settes det nå som et krav at samtlige lensmannskontorer skal ha døgnåpent minst en dag i uken. Et tilgjengelig politi er helt nødvendig, og det er derfor også gledelig å kunne melde at det nå vil bli mulig å levere de fleste anmeldelser over internett.

Reformen innebærer at 90 prosent av befolkningen skal ha maksimalt 45 minutter kjørevei til nærmeste politikontor. Målet er at innbyggerne over hele landet skal ha det samme, gode politi-tilbudet. Det er derfor vi kaller denne reformen en nærpolitireform.

Politiet skal nå få lov til å forebygge, patruljere og etterforske, fremfor å drive forvaltning. Utstedelse av pass er bare en av oppgavene politiet nå kan få slippe. Transport av varetektsfanger, transport av psykisk syke og håndtering av løse og farlige hunder er andre eksempler. En rekke andre oppgaver som ikke er egentlige «politioppgaver» vil også overføres til andre etater. Disse grepene vil frigjøre flere hundre politibetjenter, som vil øke tryggheten i by og bygder landet over.

Mitt innlegg i Stortingets debatt om justisbudsjettet

Stortinget behandlet i dag budsjett for justissektoren. Dette var mitt hovedinnlegg i dagens debatt.

President,

Med det fremlagte budsjettet vi behandler her i dag har justissektoren omsider fått den oppmerksomheten den fortjener. Regjeringen og regjeringspartiene i samarbeid med V og KrF er godt i gang med å ta tryggheten tilbake, og styrker politi, kriminalomsorg og domstolene. På en rekke områder innenfor justisfeltet de siste årene har det hopet seg opp etterslep og køer, og ansatte innenfor sektoren har ikke følt at problemer med manglende budsjettbevilgninger har blitt tatt på alvor.

Den gjennomsnittlige politijurist hadde ved regjeringsskiftet over 80 ubehandlede saker. Dette utgjorde en utfordring for rettsikkerheten, og medførte en rekke følgeproblemer i straffesakskjeden. Det er bekymringsverdig at dette helt avgjørende leddet i straffesakskjeden har blitt neglisjer over lengre tid. Dette har ikke vært uten konsekvenser: politijurister har sluttet som følge av en massiv arbeidsbelastning, og anmeldelser har blitt liggende i både måneder og år. Dette har ikke bare vært en stor og unødig belastning for ofrene, men også gitt strafferabatt til grov kriminalitet.

Det er velkjent at domstolene idømmer midlere straff der politiet har vært trege med etterforskningen, og jeg mener dette har vært et stort problem for rettstaten. Det er ikke uten grunn at politijuristenes leder har omtalt dette budsjettet som «tidenes justisbudsjett», og jeg er glad for at regjeringen foreslår å styrke påtalemyndigheten med hele 69 stillinger i budsjett for 2015. Dette vil være et særdeles viktig tiltak for både ofrene og helheten i straffesakskjeden.

Politiet har generelt vært meget godt tilfreds med regjeringens historiske justisbudsjett. VG kunne den 8. oktober i år melde om «halleluja-stemning» blant landets politimestre når justisministeren presenterte FrP/H-regjeringens budsjettforslag. Og det er ikke uten grunn: 350 ferske politistillinger gjør at det endelig ansettes like mange som går ut av Politihøgskolen. I tillegg bevilges det 150 millioner til forbedringer i politiet, 70 millioner til PST, 30 millioner til ID-utstyr og en rekke andre, viktige tiltak. Politiet styrkes kraftig, og folk flest vil skritt for skritt merke at vi har fått en ny og handlekraftig regjering som prioriterer tryggheten i gatene.

Et spesielt utfordrende område for politiet har vært de mellom 7000- 20 000 illegale innvandrerne som går fritt i Oslos gater. For å identifisere disse er det selvsagt viktig at regjeringen har bevilget 30 millioner til id-utstyr, men minst like viktig er det at disse personene faktisk pågripes og sendes ut. Derfor er jeg glad for at regjeringen legger opp til å ansette hele 32 nye stillinger i operativ seksjon ved utlendingsenheten i Oslo. Dette er politifolkene som avdekker, etterforsker og pågriper illegale innvandrere i hovedstaden, spesielt knyttet opp til det åpne narkotikamiljøet. Hele legitimiteten til innvandringspolitikken og asylinstituttet er knyttet opp mot at personer ikke kan undra seg utsendelse, og det er viktig at Fremskrittspartiet har sørget for at kampen mot illegale innvandrere endelig tas på alvor.

Utfordringene denne regjeringen overtok på justisområdet er massive. Men den kanskje største unnlatelsessynden til den rødgrønne regjeringen er på kriminalomsorgsområdet. Det er derfor avgjørende at FrP/H-regjeringen har tatt tak i disse problemene umiddelbart. For FrP er det rett og slett uakseptabelt at personer politiet mener skal fengsles slippes rett på gaten fordi det ikke finnes varetektsplasser. Allerede i 2014 har vi klart å frigjøre 88 fengselsplasser, og vi fortsetter denne satsningen med å bygge 41 nye plasser i 2015. Jeg registrerer for øvrig at Arbeiderpartiet har kalt bygging av fengselsplasser «umoderne», og kritiserer regjeringen for den helt nødvendige soningsavtalen vi ønsker å få på plass med Nederland. Frem til Ap selv lanserer et troverdig alternativ til løsning av kapasitetsproblemene i kriminalomsorgen er det vanskelig å ta slik kritikk seriøst. Når en tredjedel av innsatte i norske fengsler er utenlandske kriminelle, blir det paradoksalt å kritisere regjeringen for at de ønsker at flere skal sone i utlandet.

Avslutningsvis konstaterer jeg at det meste av regjeringens justisbudsjett blir enstemmig vedtatt og det er tilnærmet ingen punkter som skaper støy fra opposisjonen. Det vitner om et godt justisbudsjett.

FrP tar tryggheten tilbake

Dagbladet kunne melde om halleluja-stemning blant landets politimestre når Fremskrittspartiets justisminister Anders Anundsen la frem årets justisbudsjett. Regjeringens justisbudsjett er historisk, og folk flest vil også snart kunne glede seg over en tryggere hverdag med FrP i regjering.
Justispolitikken er en av FrP/H-regjeringens klare satsningsområder. Over 350 ferske politistillinger medfører at det nå ansettes minst like mange i politiet som antallet som går ut av politihøgskolen. Det har vært en klar ambisjon for FrP å ta igjen de rødgrønnes etterslep på arbeidsmuligheter for politistudentene, og regjeringens første statsbudsjett er et helt nødvendig bidrag i dette arbeidet.
Å se sammenhengen i justispolitikken er helt avgjørende. Det hjelper lite om vi får flere politibetjenter, dersom det ikke er personer som kan sørge for å lede etterforskning og få sakene opp for retten. Politijuristene har vært nedprioritert i årevis, og situasjonen var nærmest uforsvarlig når FrP inntok regjeringskontorene. Hver eneste politijurist hadde over 80 ubehandlede saker, og voldsofre måtte ofte vente i måneder og år før de fikk avgjort en anmeldelse.
Dette er en unødig ekstrabelastning for ofrene, og jeg er derfor glad for at FrP/H-regjeringen sørger for hele 50 nye politiadvokater og 12 nye statsadvokater i budsjett for 2015. Dette er en massiv satsning, og det er ikke uten grunn at Politijuristenes leder Sverre Bromander har omtalt budsjettet som «tidenes løft for påtalemyndigheten».
Det er viktig å ta hverdagskriminaliteten på alvor, men politiet må også rustes for å kunne avverge alvorlige terrorangrep mot Norge. Derfor styrker regjeringen nå PST med 68 millioner kroner, og sørger for at etterrettningstjenesten har de nødvendige verktøy for å sikre landet mot terrorister. Med FrP i regjering er det politiet og folks trygghet som er budsjettvinneren. Vi tar tryggheten tilbake.

Politiet skal ta tryggheten i gatene tilbake

Før valget hevdet mange at et FrP i regjering ville være en katastrofe for landet. Oljefondet ville bli brukt opp, populismen ville ta overhånd og samfunnet ville bli iskaldt og kynisk. Alle kan nå se at venstresidens propaganda åpenbart var feil, FrP/H-regjeringen er tvert i mot særdeles styringsdyktig.

Det er likevel noen som har fått oppleve en tøffere hverdag med FrP i regjering. Ikke vanlige folk, slik venstresiden advarte mot. De som har fått det tøffere med FrP er en gruppe som har blitt tatt i med silkehansker alt for lenge: de kriminelle.

Gjennomgangen av justisfeltet etter 22. juli viste dessverre at justispolitikken ikke hadde vært noen prioritert oppgave for de rødgrønne. Når FrP/Høyre- regjeringen tok over regjeringslokalene i oktober i fjor arbeidet bare 5000 av 11 500 politibetjenter med politioppgaver. Norge utnyttet politiressursene dårligst i hele Norden. Bare 13 av 354 tjenestesteder hadde døgnåpent hele uken og det var færrest politifolk på jobb når behovet er størst.

Jeg er glad for at Høyre og Fremskrittspartiet umiddelbart tok grep. Justisminister Anders Anundsen (FrP) satte raskt i gang arbeidet med en politireform som vil føre til mer politi i gatene, og jeg er trygg på at problemene 22. juli-rapportene påpekte vil løses på en smidig måte.

Den prekære situasjonen politi-Norge befant seg i høsten 2013 gjorde også strakstiltak nødvendig. 350 ferske politistillinger har kommet på plass. I tillegg er det frigjort ca. 100 politibetjenter gjennom å overlate oppgaver til sivile og andre etater. Det enkle grep å overlate fangetransporten til kriminalomsorgen i fire politidistrikter har alene frigjort 40 politibetjenter. Ved et pennestrøk har disse fire distriktene nå 40 flere politibetjenter som kan patruljere gater, etterforske kriminalitet og bidra i operative aksjoner. Der Stoltenberg-regjeringen brukte politiet som landets dyreste taxi-tjeneste, sørger Solberg-regjeringen for mer trygghet i gatene.

Noe av det jeg er mest stolt av i det første året i denne perioden, er fjerningen av foreldelsesfristen i straffesaker for drap og grove overgrep. Dette har vært en viktig sak for ekstremt mange voldsofre. Overgrep medfører ofte traumer, som gjør at det kan gå flere tiår før et offer klarer å samle tankene nok til å gå til anmeldelse. At saken tidligere ble henlagt som foreldet, var et nytt overgrep mot offeret, men denne gangen fra statens side. Dette er en grov urett FrP har kjempet for å fjerne i over 10 år. Når Stortinget endelig fjernet foreldelsesfristen, men god hjelp fra et Krf med hjerterom for de svakeste, var dette en viktig seier for en ny politikk som tar ofrene på alvor.

Det er sjelden vi har en regjering som ignorerer Stortingets klare vedtak, men de rødgrønne ignorerte straffeloven i åtte år, embetsverket åpnet for å utsette implementeringen til 2021 – 16 år etter at loven ble vedtatt. Jeg er glad justisministerenikke lar seg styre av embetsverket. Han har skåret gjennom, og ny straffelov vil tre i kraft om et drøyt år. Det er nemlig av stor viktighet at vi får på plass straffeskjerpelsene i den nye loven. Eksempelvis økes strafferammen for vold i nære relasjoner fra 6 til 15 år. Venstresiden må gjerne snakke om viktigheten av å bekjempe vold i nære relasjoner i festtaler, president – FrP snakker ikke, men leverer resultater gjennom en streng og rettferdig straff.

Dessverre er det ikke bare politiet den rødgrønne regjeringen valgte å ikke prioritere. Ved regjeringsskiftet var fengslene overfylte, med 98 prosent dekning, og 1200 personer i soningskø. At kriminelle som skal være i fengsel slippes ut på gaten er totalt uakseptabelt. Vi tok derfor tak i dette umiddelbart, og gjennom tre hektiske budsjettuker klarte vi å frigjøre 88 nye fengselsplasser.

Dessverre tar det flere år å bygge nye fengsler, og arbeidet med dette burde vært igangsatt allerede i 2005. Det er derfor behov for å tenke i to parallelle spor. Byggingen av et eller flere nye fengsler må startes så raskt som mulig. Det er derfor bra regjeringen før jul vil levere en grundig sak om fengselslokalisering, slik at Stortinget raskt kan vedta en kvalitetssikret fengselsutbygging. Det er også et mål i seg selv at vi nå for første gang vil få en åpen og offentlig debatt om fengselsstrukturen i Stortinget. Dette er bra for demokratiet og engasjementet i befolkningen.

Vi må heller ikke glemme at vi også på kort sikt har et akutt problem med fengselskapasiteten. Justisministeren har sørget for å bedre ordningene for soningsoverføring, slik at flere kriminelle utlendinger kan sone i sitt eget hjemland. I tillegg er det inngått en dialog med nederlandske myndigheter om leie av fengselskapasitet frem til et eller flere fengsler er på plass i Norge.

Det er ikke mulig å rydde opp i alle problemene og det massive etterslepet i justissektoren over natten. Jeg kan likevel med sikkerhet understreke at vi nå endelig har fått en regjering som tar justisfeltet generelt, og ofrene spesielt, på aller største alvor. FrP/H-regjeringen har allerede tatt en rekke viktige skritt som på sikt vil sørge for at politiet vil ta tryggheten i gatene tilbake.

Tiden overmoden for eget dyrepoliti

Sommeren er dessverre høysesong for dyremishandling. Hvert år ser vi tragiske tilfeller der dyrenes behov blir oversett totalt. Det er ikke lenge siden vi kunne se at en kynisk eier hadde druknet katten i sitt eget bur utenfor Øygarden.

Vi har også gjentatte eksempler på ekstremt grov dyremishandling, der gårdbrukere rett og slett har sultet i hjel sine egne dyr. Allikevel ligger straffene for denne typen ekstrem dyremishandling typisk mellom 15-30 dagers betinget fengsel. Mer vanlig er det allikevel at mishandlerne slipper unna med bøter eller uten noen reaksjon overhodet. På landsbasis har Dyrevernalliansen bare funnet 6 tilfeller der dyremishandling har ført til fengselsstraff de siste årene. Fremskrittspartiet ønsker en kraftig skjerpelse av straffene for grov dyremishandling, og mener samfunnet nå må begynne å ta dyrekriminalitet på alvor.

I dag er det Mattilsynet som har ansvaret for å sikre dyrenes rettigheter. Lederen av Mattilsynet, Harald Gjein, har selv uttalt til NRK at grov dyremishandling prioriteres for lavt. Dette er en situasjon vi i Fremskrittspartiet ikke kan akseptere. Sverige har nå fått på plass et eget dyrepoliti, og dette har vært en ubetinget suksess. Fremskrittspartiet mener det er en selvfølge at vi skal sikre dyrevelferden også i Norge.

Arbeiderpartiet vil ikke ha et dyrepoliti, og mener FrPs forslag vil gå ut over det ordinære politiet. Dette er desperat av Ap. Fremskrittspartiet har allerede sørget for at det er blir over 400 flere politifolk i gatene bare i 2014. Det er heller ikke en eneste politistudent eller politibetjent som vil tas ut av ordinær tjeneste for å bemanne FrPs dyrepoliti. Her er det snakk om å gi veterinærer etterutdanning i grunnleggende politiarbeid, slik at vi kan sikre dyrenes rettigheter.

Dyrene har ingen egen stemme og er helt avhengige av oss mennesker. Dyremishandling fortjener mye større oppmerksomhet enn vi ser i dagens samfunn. Fremskrittspartiet står i dag nesten alene om å ønske et eget dyrepoliti. Jeg vil derfor oppfordre alle dyrevenner til å hjelpe FrP med å få med oss de andre partiene på å sikre dyrenes rettigheter.

FrP godtar ikke politiets henleggelser

Dessverre er det slik at stadig flere saker med kjent gjerningsmann har blitt henlagt på grunn av «ressursmangel» de siste årene. Dette er et hån mot ofrene. Det er derfor gledelig at FrPs justisminister, Anders Anundsen, nå viser at han ikke aksepterer denne situasjonen.

I et brev til Politidirektoratet gjør Justisministeren det klart at den rødgrønne praksisen, der saker med kjent gjerningsmann ble henlagt av ressursårsaker, ikke lenger er akseptabel. En slik praksis er ødeleggende for tilliten til både politiet og rettsstaten. Den vanlige mann eller kvinne i gaten skal føle at politiet ivaretar deres interesser. FrP arbeider hver eneste dag med å reformere politiet til en imøtekommende, effektiv og synlig etat. Det er mye å ta tak i, men FrPs justispolitikere vil ikke hvile før vi har et politi i verdensklasse.

FrP ønsker en massiv satsning og styrking av politietaten, og har allerede økt politiets budsjetter med nesten 100 millioner kroner. Vi evner å tenke praktisk, og bryr oss først og fremst om hvordan situasjonen faktisk er på gaten, ikke hvordan ting ser ut i fra Stortingssalen i Oslo. Fremskrittspartiet er garantisten for et tryggere Norge.

Viktige Østfoldsaker

FrP og Høyre er i full gang med regjeringsforhandlingene. Østfold FrP gikk i stortingsvalget til valg på et eget Østfoldprogram. I dette programmet er våre viktigste saker som også vil bli spilt inn til forhandlingene.

Vi er selvfølgelig realistiske og innser at vi ikke kan få gjennomslag for alt. Men vi som nå representerer Østfold FrP på Stortinget vil gjøre det vi kan for å arbeide for alle disse viktige sakene. Noen saker er allerede ivaretatt av avtalen som de fire ikke-sosialistiske partiene har underskrevet. Flere saker vil nok komme i regjeringserklæringen og de øvrige sakene skal vi arbeide for i de fire årene vi nå har foran oss. Det skal lønne seg å stemme FrP!

Gjengir her våre saker i Østfold FrPs stortingsprogram:

- Gi Moss Lufthavn Rygge eksakt de samme rammevilkårene som sine konkurrenter, noe som vil styrke konkurranseevnen og medføre økt og variert tilbud.
- Reversere nedbyggingen av den militære aktiviteten på Rygge Lufthavn og styrke Østlandets forsvarsevne gjennom styrket militær tilstedeværelse på Rygge.
- Fullføre E18 gjennom Østfold og videre gjennom Akershus som et helhetlig prosjekt og ikke videreføre utbyggingen «klattvis».
- Bygge fornuftige havneveier i Moss, Halden og Fredrikstad slik at trafikken/godset raskest mulig kommer over på bane eller hovedveier for å unngå dagens trafikkutfordringer.
- Gjøre farleden inn til Halden Havn bredere og dypere for å sikre næringslivet gode båtforbindelser også med større båter. Det samme gjelder farleden inn til Borg Havn.
- Fjerne dagens bomstasjoner i Østfold og sikre full statlig finansiering av bypakkene og dermed stoppe de planlagte nye bomstasjonene i Østfold.
- Bygge dobbeltsporet jernbane på hele strekningen mellom Oslo-Halden.
- Sikre planfri tilkobling ved Ski stasjon for Østre linje ved bygging av Follobanen.
- Oppgradere jernbanen på Østre linje for å styrke punktligheten og tilgjengeligheten. Dette gjennom bl.a. å styrke pendlerparkering, signalanlegg og bedre infrastrukturen på skinner og stasjon.
- Oppheve NSB sitt monopol på Østfoldbanen og sikre at de som kan levere det beste og mest stabile tilbudet for brukerne, skal få anbudet.
- Erstatte dagens fergeforbindelse mellom Moss-Horten med en fergefri forbindelse mellom Østfold og Vestfold, noe som vil ha nasjonal verdi.
- Overføre fylkesveiene til staten slik at vi får et helhetlig og sammenhengende veinett i Østfold og sikre nødvendige midler til vedlikehold og investeringer.
- Oppgradere tverrforbindelsene mellom indre og ytre Østfold slik at man får fremtidsrettede veiforbindelser med en hastighet på 100 km/t.
- Stoppe «sulteforingen» av Østfoldkommunene og sørge for at våre kommuner skal få samme økonomiske rammer som øvrige kommuner i Norge.
- Gi personer som trenger helse- og omsorgstjenester dette uavhengig av den enkelte kommunes økonomi, ved at staten skal dekke kostnader utover egenandel.
- Redusere avgifter på matvarer, alkohol og tobakk slik at vilkårene for handelsstanden i Østfold blir mest mulig lik avgiftsnivået i vårt naboland.
- Styrke tollvesenet på riksgrensen og få økte ressurser til sikkerheten ved grensen, inkludert ved Moss Lufthavn Rygge. Dette er nødvendig for å bekjempe storsmugling, stoppe ulovlig innvandring og beskytte landet mot mulige trusler.
- Styrke politiet i Østfold slik at de blir i stand til å være mer synlige og styrke arbeidet med kriminalitetsbekjempelse.
Innføre en forsøksordning med lukkede asylmottak i Østfold.
- Få økt fokus på miljøutfordringene våre vassdrag og drikkevannskilder står overfor, og bidra til bevilgning av midler for nødvendige tiltak.
- Fullføre byggingen av Østfoldsykehuset og sikre gode transportmuligheter til sykehuset når det gjelder veier, parkeringsplasser og kollektivtransport.
- Starte prosessen med å planlegge videre utbygging av Østfoldsykehuset (byggetrinn 2). Dette for å møte økt tilflytting til fylket og sikre et godt fremtidig tilbud.
- Oppheve dagens kunstige ulvesoner slik at konsekvensene med å ha ulv i norsk fauna fordeles over hele landet.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Bli med 3 957 andre følgere

 • Følg meg på Facebook

 • Twitter

 • Flickr-bilder

  Profilbilde

  Flere bilder
 • Arkiver