Et forbud mot tigging må komme!

Natt til tirsdag stemte flertallet i Stortinget ned FrPs forslag om et forbud mot tigging. Kun Høyre støttet vårt forslag. Så etter høstens valg er dette nok er eksempel på at vi trenger et flertall bestående av FrP og H. Flertallet later til å tro at de enorme utfordringene med tiggere fra utlandet skal gå over. Det kommer det neppe til å gjøre. Derfor vil FrP fortsatt arbeide for et forbud.

La meg trekke frem deler av mitt innlegg fra Stortingets debatt, for å fremheve argumentene for et forbud:

FrP ser med bekymring på dagens utvikling med stadig mer aggressiv tigging. Gjennom medieoppslag og uttalelser fra politiet har det etter hvert blitt tydelig at tiggingen også fører med seg andre, mer alvorlige forbrytelser som innbrudd og grove ran.

Da løsgjengerloven ble opphevet i 2005, var dette med begrunnelse i at antallet tiggere var blitt sterkt redusert over en periode. Videre begrunnet man opphevelsen av forbudet med at tigging i større grad burde ha en sosialpolitisk oppmerksomhet, mer enn en kriminalpolitisk. På dette tidspunktet var tigging noe som i stor grad utelukkende angikk norske borgere.

Åpningen av grensene mot Øst-Europa i 2005 har medført at dagens tiggere i stor grad er tilreisende fra andre land. Rumenere utgjør en hovedandel av disse. Gjennom ulike medieoppslag har man sett at rumenere organiserer seg i grupper der enkeltpersoner blir utplassert på ulike steder i byen og tigger der.

Denne formen for organisert tigging utgjør ofte et skalkeskjul for andre, mer alvorlige former for kriminalitet. Innbrudd og grove tyverier er en ikke uvanlig konsekvens av tiggerproblematikken. Mindre alvorlige forhold som nasking og lommetyverier følger også i kjølvannet av det tilreisende tiggermiljøet. Gjennom medieoppslag har man den siste tiden sett hvordan antallet lommetyverier har eksplodert, både i byene generelt og Oslo spesielt.

Det er nødvendig å utnytte spillerommet i Schengen-avtalen bedre enn man gjør i dag. Økt oppmerksomhet på grensekontroll med hyppige stikkprøver også innad i Schengen vil kunne bidra til å hindre kriminalitet i norske byer.

Politiet i Oslo har gått tydelig ut mot dagens ordning og ønsket et forbud. Kilder i Oslopolitiet har uttalt at situasjonen er vanskelig håndterbar uten en klar hjemmel for bortvisning av aggressive tiggere. Etaten ønsker at en slik lovhjemmel gis. Man bør være meget varsom med å ignorere klare oppfordringer fra den etaten som arbeider med denne problematikken daglig.

Tiggerproblematikken har nå blitt så omfattende at det haster med å få på plass tiltak. Menneskehandel, utnyttelse av barn, lommetyverier og innbrudd er straffbare forhold som følger i kjølvannet av tiggervirksomhet. En handlingsplan mot kriminalitet i tilknytning til tiggermiljøet er nødvendig for å få kontroll på situasjonen. Med den kunnskapen man har i dag taler sterke hensyn for at en slik handlingsplan også må omfatte et generelt forbud mot tigging.

20130613-114806.jpg

Kampen mot smuglerbandene må forsterkes

Tollsjefen på Svinesund ønsker at man skal beslaglegge flere av de utenlandske smuglerbandenes biler når de tas for storstilt smugling hit til landet. Mitt svar er: flott! Håper politiet følger opp.

Skal man ramme disse bandene som smugler store kvanta så må man gi de straff som svir. Det å ta bilene fra dem vil ramme hardt - ikke minst økonomisk.

Tidligere har jeg tatt opp problemet med at smuglere fra utlandet ikke betaler bøtene sine. Ergo er det i dag liten straff å få for de fleste storsmuglere. Politiet sier at det å ta bilen - i tillegg til annen straff - vil kunne være en ekstrastraff. Men det er jo ikke det når de fleste ikke betaler sine bøter. Biler som er ombygd for å smugle bør beslaglegges, og kan gjerne for min del kjøres til bilopphuggeren. Og vrakpanten bør tollvesenet få for å fortsette sin viktige kamp ved våre grenseposter.

Mulig det er behov for lovendringer på dette området. Jeg vil ta saken opp med statsråden. For her har vi et bra virkemiddel som bør benyttes for å ramme den organiserte kriminaliteten.

Et justisbudsjett med betydelige mangler - dessverre

Stortinget behandler i dag justisbudsjettet for 2013. Regjeringen har lagt opp til noen økninger, men dessverre av en slik beskjeden art at hverdagen for norsk politi blir stort sett lik neste år. Altså manglende bevilgninger og tøffe prioriteringer.

Jeg har hatt gleden av å være medlem av Justiskomiteen i ett år. På dette året har jeg fått et innsyn i norsk politi- og justisvesen som har gitt meg kunnskap, og mange refleksjoner og tanker. Jeg tar konklusjonen først. Jeg trodde faktisk det sto bedre til i vår justissektor med hensyn til ressurser.

Jeg har fått innsyn i hvordan situasjonen er for norsk politi. Og her er det mye mangler. Med tanke på hvor lite man totalt bruker på politiet er kanskje ikke det en overraskelse, men det burde være en enkel sak å øke budsjettet på avgjørende områder.

Og situasjonen står i grell kontrast til den situasjonsbeskrivelse som regjeringen forfekter. Hvorfor? Hvorfor kan man ikke innrømme at det er noen utfordringer i denne sektoren som regjeringen ikke har løst.

La meg ta dette med jobb til politimenn og -kvinner som er ferdig utdannet og klar til tjeneste. Kun 64 pst. av dem som var nyutdannet fra Politihøgskolen i 2011 har nå jobb i politietaten, ifølge regjeringens tall i forslag til statsbudsjett. FrP har over flere år advart mot at man utdanner politifolk til arbeidsledighet, samtidig som distriktene skriker etter flere tjenestemenn. Årets kull fra Politihøgskolen er enda større, og det kullet som kommer ut i 2013 er enda større enn det. Når man ser så stor ledighet allerede i 2011-kullet, er det lite sannsynlig at foreslåtte ekstra midler til drift og bemanning i distriktene er nok.

Det er en skrikende mangel på tjenestemenn ute i de enkelte distrikter. Samtidig er det tverrpolitisk enighet om at bemanningen skal opp i 2 tjenestemenn pr. 1 000 innbygger innen 2020. Men man er langt unna målet, og det går ikke i en slik takt at målet blir noe annet enn et fagert mål.
I dette bildet er det spesielt at regjeringen ikke prioriterer politiet mer og sørger for at politiutdannet personell får jobb. Derfor fremmer FrP forslag om en garanti om jobb til alle politistudenter som består den treårige politiutdanningen. Garantien skal gjelde frem til målet om 2 tjenestemenn pr. 1 000 innbyggere er nådd. Jeg har hørt justisministeren si at alle skal få jobb. Da regner jeg med at Stortingets rød-grønne flertall også vil vedta en slik garanti.

FrP mener man i større grad må satse på grunnbemanning til denne er kommet opp på et robust nivå. Politidistriktenes driftsbudsjetter allerede er hardt presset. Med det budsjettet som nå fremlegges, vil det bli enda trangere. Dette vil deretter føre til at de ulike politimestrene får problemer med å holde en forsvarlig bemanningsgrad og beredskap, samtidig som de ikke vil kunne prioritere ut fra hvilke oppgaver som er viktige i det enkelte distrikt.

For å få en robust bemanning i politietaten, må man også satse på andre tiltak. Det finnes svært mye kompetanse politiet kan nyttiggjøre seg av blant seniorer som nettopp har gått av med pensjon. Disse vil kunne gjøre en svært god jobb og dekke opp bemanningsbehovet dersom man økonomisk og praktisk legger til rette for dette. Videre bør man i større grad rekruttere blant sivile som kan gjøre støttefunksjoner, transporttjenester og merkantile funksjoner. Sivile med spesialkompetanse bør også hentes inn for å heve kvaliteten på politiarbeidet og i større grad sørge for spisskompetanse i møtet med den moderne kriminaliteten. Dette kan gjøres gjennom en modulbasert politiutdanning der man rekrutterer folk med kompetanse man trenger for således å gi dem nødvendig politiopplæring raskt. På denne måten får man et bedre politikorps på langt kortere tid.

Basert på det jeg har sagt om situasjonen for politiet er jeg glad for at FrP foreslår å bevilge 150 mill. kroner ekstra til drift av politiet.

Og så må vi få på plass et eget investeringsbudsjett for politiet. Politiet har et stort etterslep på materiell og utstyr, noe som bør fornyes for at etaten skal kunne drive kriminalitetsbekjempelse på en effektiv måte. Det største behovet er investeringer i nytt IKT-system. Beregninger viser at det trengs 2,3 mrd. kroner til IKT-investeringer. De 50 mill. kroner som regjeringen har foreslått blir svært lite i denne sammenhengen. Det er behov for mye større investeringer, noe som betyr at politimestrene må ta av allerede hardt pressede driftsbudsjetter. Dette fører til dårligere bemanning og beredskap i de ulike politidistrikter og mindre forutsigbarhet for borgerne. Slike investeringer bør holdes utenfor ordinært driftsbudsjett. Det samme gjelder innkjøp av biler, våpen, uniformer og annet utstyr. FrP foreslår å bevilge 150 mill. kroner til eget investeringsbudsjett, hvor 50 mill. kroner går til politiet i Oslo.

Og Stortinget burde gjennom dagens budsjettbehandling fjernet merverdiavgiften ved kjøp av kjøretøyer til politiet. Det er meningsløst at politiet skal betale denne avgiften når alle andre utrykningsetater slipper. Med den ressurssituasjonen politiet befinner seg i nå, er avgiftslette et vesentlig grep for at politidistriktene skal få gjort nødvendige investeringer.

PST har fått en økning i sine budsjetter. Dette er positive signaler i etterkant av 22. juli om at man styrker de hemmelige tjenester og ruster til fortsatt kamp mot terrorisme. Men FrP er ikke sikker på hvorvidt bevilgningsøkningen er tilstrekkelig og hvorvidt PST er tilstrekkelig dimensjonert for de oppgaver tjenesten er satt til å håndtere. Derfor foreslår vi en ytterligere styrking på 20 mill kroner. Det er viktig at politiet og PST kan fotfølge de miljøer som antas å utgjøre en fare med tanke på terror. Det er således avgjørende at PST har tilstrekkelig med ressurser til å følge opp.

Jeg kommer fra grensefylket Østfold. Jeg har hatt gleden av å være på befaring på Norges Tollstasjon på Svinesund, og også hatt dialog med tollbetjenter og politiet i fylket.

Det er viktig å intensivere arbeidet med å stoppe mer kriminalitet på grensen. Smugling og menneskehandel er store problemer det er viktig å gjøre noe med. Dette skjer lettest dersom man får stoppet innførselen før den passerer grensen. Videre vet man at utvidelsen av Schengen har ført til at flere personer kommer hit for å begå kriminalitet. Dersom man får stoppet denne gruppen på grensen, hindres mye kriminalitet i landet og øvrig politi kan bruke ressurser på andre ting. FrP fremmer forslag om 15 mill. kroner til nødvendige investeringer i tollvesenets innsats mot grensekriminalitet.

Når det er snakk om situasjonen for våre ansatte som gjør en flott jobb ved våre grenser er det nok å vise til situasjonen som oppsto 22. juli i fjor. Mangel på ressurser og sikkerhetsutstyr for betjentene kunne satte de i en farlig situasjon. På landets viktigste grensepasseringer må vi ta oss råd til å få på plass nødvendige investeringer.

Innenfor justissektoren kan man sikkert jobber smartere og bedre på enkelte områder. Men nivået på bevilgningene betyr mye. Min erfaring er at vi har mangler på en rekke områder som må på plass. Og sett i lys av et totalt statsbudsjett på over 1000 milliarder kroner burde vi kunne fått vedtatt et bedre justisbudsjett.

Velkommen etter!

Tittelen kan egentlig brukes på mange temaer. Ganske ofte opplever jeg at FrP fremmer forslag - så venter vi noen år - og så fremmes det som en god ide av noen andre.

Men nå trengte vi kun å vente en måned. Den 11. juni behandlet stortinget forslag om å forby tigging. Forslaget var fremmet av FrP og jeg var medforslagsstiller sammen med mine partikolleger i justiskomiteen. Dette ble nedstemt av regjeringspartiene + V og KrF. APs fraksjonsleder Jan Bøhler får ofte oppslag på at han er for et forbud. Han stemte imot. SPs Jenny Klinge får ofte oppslag på at hun er for et forbud. Hun stemte imot.

Og Politidirektoratet (POD) og departementet var imot. Men i dag, litt over 1 måned etter at Stortingets flertall stemte ned forslaget vårt, så går nå Politidirektoratet ut og anbefaler et forbud.

Vi måtte altså få alle problemene som norske storbyer har opplevd i sommer - med invasjon av tiggere - før direktoratet med tidligere AP-statssekretær Mæland i spissen tok til fornuften. Og når POD anbefaler forbud må vi regne med at regjeringen også snur.

Velkommen etter. Blir neppe siste gang jeg bruker denne tittelen på en bloggpost. Dog allikevel gledelig. Hvis regjeringen snur… Kanskje de trenger noen år på seg? Er jo ofte den tiden det tar.

Det må mobiliseres mot voldtekt

Politiet etterforsker en overfallsvoldtekt mot en kvinne i Slottsparken i Oslo natt til tirsdag. Gjerningsmannen er ikke pågrepet. Det var nyheten mange av oss våknet til tirsdag. Nok en kvinne har fått sitt liv ødelagt.

Før sommeren var det mye fokus på overfallsvoldtekter i Oslo. Også i andre byer var det fokus på disse overgrepene. Men så ble det stille. Dessverre fortsatte ikke media å ha trykket oppe på disse sakene. Og nok engang slapp regjeringen unna å ta ansvar for en av de viktigste oppgavene regjeringen faktisk har: sikre tryggheten for borgerne i landet.

Nå skal det sies at regjeringen for et par dager siden la frem en handlingsplan mot voldtekt. Har du lest den? Her er det mange fagre ord og ting og tang man skal gjøre. Seminarer og løpesedler. Evalueringer. Men hva med ressurser? Jeg tror ikke regjeringen selv tror at denne planen løser noe som helst. Planen legges frem for at man skal gi inntrykk av at man gjør noe.

Nå må det bli handling og bevilges ressurser. De fleste overfallsvoldtekter begås av ikke vestlige-innvandrere. Da må det være lov å si at man trenger strengere regler for hvem som slippes inn i landet. Og det må gis ressurser til politiet for å ta de som skjuler seg ulovlig her i landet. Slik at disse kan sendes ut. Verken nordmenn eller lovlydige innvandrere er tjent med dagens situasjon. Jeg sier ikke at alle er kriminelle. Men de er overrepresentert på statistikken. Så en reduksjon gjør at vi statistisk får færre potensielle overgripere her.

Så må politiet gis ressurser for å etterforske alle voldtektene. Og politiet og frivillige grupper som bl.a. Natteravnene må ha folk og ressurser til å kunne patruljere og vise seg ute. Hjelpeapparat må gis ressurser slik at man kan gi best mulig hjelp til de jentene som får livet ødelagt. Mange frivillige stiller opp, men ressursene er knappe. Vi må vise at vi setter pris på den jobben som gjøres for å hjelpe jenter som blir utsatt for voldtekt og overgrep.

Det å sikre tryggheten for folk flest krever at politiet settes i stand til å gjøre jobben sin.


Bildet er fra handlingsplanens forside. Planen kan leses her.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Bli med 1 850 andre følgere

 • Følg meg på Facebook

 • Twitter

  • Livet med en distré tenåring @ALeirstein: i dag helte han cola på frokostblandingen... Hehe 16 hours ago
  • RT @ketilso: Mange AP politikere krever at FrP fjerner lokale bomstasjoner. Hvorfor støtter de da ikke FrP når vi fjerner bomstasjon på E13… 1 day ago
  • Synes @Trinesg har mange fornuftige krav til regjeringen. Tror vi skal få til mye bra i løpet av kommende år 1 day ago
  • @MaritArnstad ingen i FrP som ikke tar ansvar for vedtatt budsjett. Men SP som sa at FrP fremmet forslaget om mineraloljeavgiften @ketilso 1 day ago
 • about.me

  Ulf Isak Leirstein

 • Flickr-bilder

  Profilbilde

  More Photos
 • Arkiv

Følg med

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 1 850 andre følgere