Reklamer

FrP sier nei til migrasjonsavtalen

FNs migrasjonsavtale har skapt voldsomt engasjement. Ikke bare i Norge, men i mange land i hele verden. Man har også opplevd at en rekke land har valgt å trekke seg fra avtalen.

La meg først si at det ikke er noe suspekt med at man jobber frem slike plattformer, avtaler og resolusjoner. Og det er bra at den norske regjeringen ved sine utsendinger har jobbet med teksten. Dette for å sikre mest mulig gjennomslag for vår regjerings asyl- og innvandringspolitikk.

Men når en endelig tekst foreligger skal man ta stilling, og jeg er glad for at FrP tydelig sier nei til denne avtalen. Og at våre regjeringsmedlemmer har tatt dissens på tilslutningen.

For FrP handler dette om en av vår tids viktigste politiske sak, nemlig migrasjon og konsekvenser av en økt migrasjon til Europa og Norge. Hvis vi feiler på dette feltet, vil det kunne få irreversible konsekvenser for vår velferd og vår nasjon i all fremtid.

Avtalen er ikke bindende sies det. Men det betyr noe politisk ved at man sier ja. Man sender et signal. Vi vet fra før hva som kan skje hvis man signaliserer at Norge nå vil myke opp asylpolitikken. FrP vil signalisere at vi ikke skal myke opp. Tvert i mot må vi heller stramme til, spesielt familiegjenforeningen.

Det kan ikke være tvil om å slutte seg til denne avtalen så gir man et tydelig signal om at man politisk vil ta et større ansvar for migrasjonen. At mange skulle ønske seg til Norge og Europa er ikke så rart, det er forståelig. Men hvis vi skal sikre vår velferd, så må vi altså tørre å ha en kontrollert innvandring, med tydelige krav. Og vi kan ikke ta i mot flere enn vi som samfunn kan integrere.

Norge er en betydelig bidragsyter når det gjelder bistand. Vi bidrar til å hjelpe migranter på sitt eget kontinent, og vi ønsker å bidra til at færre – som ikke ønsker å migrere – ikke ser noe annen utvei. Dette er et arbeid som vi fortsatt skal delta i – og hvor det internasjonale samfunnet må ta ansvar.

FrP sier nei til FNs migrasjonsavtale, og vi sier ja til selv å ha full råderett på vår innvandrings- og asylpolitikk. Synd at alle andre partiene på Stortinget støtter at Norge slutter seg til avtalen.

IMG_1869

 

Reklamer

Norge har blitt tryggere

Fremskrittspartiet er opptatt av Forsvaret og det gir resultater i regjeringsarbeidet. Med FrP i regjering har vi styrket bevilgningene til Forsvaret og vi bygger opp et forsvar med moderne kapasiteter og økt kampkraft. Forsvarets mangeårige underfinansiering er snudd, etterslepet på vedlikehold og manglende reservedeler er i ferd med å løses. De nye kampflyene kommer på plass, nye Maritime overvåkingsfly er bestilt, nytt artilleri er bestilt, nye ubåter er i bestilling og nye stridsvogner skal anskaffes. Heimevernet er styrket både i antall og økonomi, de øver og trener mer og utstyret er fornyet.

I en tid der den internasjonale sikkerhetssituasjonen har blitt mer krevende, og stiller økte krav til et godt sivilt-militært samarbeid for å ivareta samfunnssikkerhet og statssikkerhet, har regjeringen gjennomført en stor satsing for totalforsvaret og gjort samarbeidet mellom Politi og Forsvar enklere og mer effektivt. Regjeringen har nettopp gitt ut en beskrivelse av totalforsvaret i dag «Støtte og samarbeid», hvor dette beskrives.

FrP er opptatt av at totalforsvaret er innrettet slik at alle samfunnets ressurser best mulig kan nyttes for å trygge Norge. Det er viktig å sørge for et godt samarbeid mellom det sivile samfunn og Forsvaret. I denne sammenheng er det også nødvendig å huske på den store ressursen frivillige organisasjoner er i totalforsvarssammenheng. Gjennom gode planer for koordinering mellom næringsliv, organisasjoner og det offentlige, vil Norge stå bedre rustet i tilfelle kriser og væpnede konflikter.

FrP jobber aktiv i regjeringen for å styrke totalforsvaret og ser store potensialer i utvidet samarbeid mellom sektorer og samfunnet for øvrig.

Sterk politisatsning

Fremskrittspartiet har i regjering opprettet 350 nye politistillinger årlig i fire år. Totalt vil regjeringen ha sørget for 1400 flere politifolk. Kombinert med 69 nye stillinger i påtalemyndigheten har Fremskrittspartiet i denne regjeringsperioden sørget for en massiv politisatsning.

Politidistriktene styrkes også i budsjett for 2017. 300 millioner kroner øremerkes politidistriktene for å sørge for et høyt nivå på anskaffelse av materiell og personell. I tillegg bevilges 160 millioner for å gjennomføre politireformen. Vi ser at politidistriktene har hatt utfordringer med blant annet avsetning av penger til sentrale IKT-systemer. Nå sørger regjeringen for at politidistriktene får flere frie midler. Dette har vært en viktig seier for FrP.

Justisminister Anders Anundsen kunne tidlig varsle at politiet også vil få 2-3 nye politihelikoptre. Regjeringen har i denne perioden har sørget for en dramatisk bedring av beredskapen. Sammenholdt med en styrket bombegruppe, beredskapstropp, mer politi i utrykningstjenesten og pansrede politibiler i hvert distrikt står vi nå langt bedre rustet ovenfor et potensielt terrorangrep.

Ap ønsker økt avgift på flyreiser

Ap har forsøkt å fremstille seg selv som en sterk motstander av flypassasjeravgiften og at de vil gjøre det de kan for å «redde» Moss Lufthavn Rygge. Det samme partiet som har gått i bresjen for å boikotte Ryanair, det flyselskapet som holder liv i flyplassen. Valgkamporganisasjonen til Ap, LO, oppfordrer til boikott og lar ingen av sine ansatte og tillitsvalgte bruke flyselskapet. Ap har i flere byer tatt initiativ til vedtak om at kommunen ikke skal bruke det selskapet. Og Ap la sterke begrensinger på antall flybevegelser og inntektene for Moss Lufthavn Rygge når de satt i regjering. La meg også nevne at fremtredende Ap-topper ønsker å avskaffe taxfree. I så fall er nok de private flyplassene på Rygge og Torp ferdig over natten… Men alt dette er nå visstnok glemt. 

Så slapp plutselig Ap katta ut av sekken. For nå innrømmer Ap at de istedenfor flypassasjeravgiften ønsker en økt CO2-avgift på flyreiser. Altså en egen avgift pr flytur utifra utslipp. Så Ap er ikke mot flypassasjeravgiften, men de er i mot navnet og ønsker et annet navn. De ønsker i tillegg da også økt avgift på alle andre transportmetoder som har utslipp, noe som ikke bare vil ramme fly, men også yrkestransport og privatbilister. Ikke veldig genialt når næringslivet nå sliter. 

Det spiller ingen rolle hva man kaller avgiften. Hvis man innfører en egen særnorsk avgift på flyreiser så sier Ryanair at de trekker seg ut av Norge. Navnet på avgiften er ikke avgjørende. Det at det er en særnorsk avgift er utslagsgivende. 
Samtidig er Ap opptatt å komme tilbake til makten ved neste korsvei. Da med støtte fra SV og MDG som begge ønsker en flypassasjeravgift, som skal være på flere hundre kroner pr passasjer pr tur. Ap er ikke noe redning for Moss Lufthavn Rygge. Kun svært kortvarig i så fall. 

Jeg håper at avgiften ikke blir noe av. Det får vi snart svaret på. Det å sette sin lit til et annet parti som seiler under falskt flagg vil være en meget kortsiktig og risikabel strategi. Bedre å gi sin støtte til de partiene som ikke ønsker en egen særnorsk avgift på flyreiser. FrP og Høyre fremmet et forslag til statsbudsjett uten noen økte avgifter, men vi har dessverre ikke flertall alene i stortinget. 

Uten håndverkere stopper Norge

Vi må fjerne inntrykket av at ungdommen trenger en universitetsutdannelse for å lykkes.
Murere, snekkere, rørleggere, malere og andre viktige yrkesgrupper sitter på en kompetanse vi ikke kan klare oss uten. Fremskrittspartiet sørger for at også yrkesfagene prioriteres. Norge kan klare seg uten kommunikasjonsrådgivere, men uten rørleggere stopper samfunnet opp. 

Derfor har FrP i regjering økt lærlingtilskuddet med kr 7 500 per kontrakt og opprettet stimuleringstilskudd for at flere yrkesfagelever skal kunne fullføre utdanningen. Omtrent 30 prosent av alle som ønsker læreplass står uten kontrakt hvert år. Dette er ikke akseptabelt for Fremskrittspartiet. 

Regjeringen har nylig innført en ny merkeordning for lærebedrifter, som vil kunne bidra positivt til rekruttering av lærlinger i Østfold. En merkeordning for lærebedrifter kan være med på å skape økt bevissthet blant forbrukere om åvelge bedrifter med lærlinger. Kanskje vil det utgjøre forskjellen mellom å velge en frisør fremfor en annen, eller hvilken rørlegger du velger når du skal pusse opp badet. FrPtror på forbrukermakt, og ønsker å styrke og synliggjøre de seriøse bedriftene.  

Du vil kjenne igjen bedriftene som tar inn lærlinger gjennom et fysisk merke på lokaler, biler og lignende, eller et digitalt merke, som kan vises på nettsider. 

Mye gjenstår, men Fremskrittspartiet arbeider kontinuerlig for å styrke yrkesfagenes stilling i samfunnet. Nå gir regjeringen deg som forbruker muligheten til å velge en seriøs lærlingbedrift neste gang du har behov for en håndverker. 

Din trygghet – bedre beredskap

Innen utgangen av året vil Fremskrittspartiet ha sørget for at 18 000 kriminelle utlendinger og asylsøkere med endelig avslag er sendt ut av landet. Hele 39 prosent av de som ble sendt ut i 2014 er kriminelle. Når de kriminelle sendes ut, er det ikke overaskende at kriminaliteten i Norge går nedover. Antallet forbrytelser i landet ble redusert med hele 6,2 prosent i 2014. I Oslo er antallet ran redusert med 75 prosent siden 2013, og VG kunne melde om at «kriminaliteten stuper i Oslo». At kriminaliteten går nedover er ikke tilfeldig, men et resultat av Fremskrittspartiets målrettede arbeid i regjering.

Regjeringen har fått på plass 700 nye politistillinger på bare to år. Disse stillingene kommer i tillegg til nyansettelser som følge av naturlig avgang pga pensjon eller andre årsaker. Fremskrittspartiets politisatsning har ført til at det endelig ansettes nok politifolk til å sørge for at politistudentene kan få seg en jobb. De viktigste endringene i politiet er likevel ikke den massive styrkingen av politibudsjettene, men forbedringene Fremskrittspartiet gjør på organisering og ledelse. 

Frem til FrP/H-regjeringens politireform har mange opplevd å vente uforsvarlig lenge, eller i verste fall ikke få svar overhodet på nødtelefoner til politiet. I en akuttsituasjon der det ofte står om sekunder har tidligere praksis vært potensielt livsfarlig. Det er politiets alarmsentraler som skal rette seg etter innbyggernes behov, ikke omvendt. Regjeringens politireform sørger nå for at det stilles klare krav om responstid fra alarmsentralene, og 95 prosent av samtalene skal nå besvares innen 20 sekunder. At det ikke har noen krav til politiets responstid overhodet under Stoltenberg-regjeringen er tankevekkende. 

I tillegg til responstidskrav på 112- samtaler, stiller regjeringen nå også krav til responstid for politiets utrykninger. Det viktigste er ikke å måle hvor mange fartskontroller et politidistrikt foretar i løpet av et år. For regjeringen er det viktigere at politiet er raskt på plass om det utenkelige skulle skje deg. 
Politiet viktigste oppgave er å være der når du trenger det som mest. H/FrP-regjeringens grep sørger for at politiet nå vil arbeide enda hardere for å sikre din og min trygghet i en nødsituasjon.      

Gjørv-kommisjonens rapport slo fast at det var store og grunnleggende mangler ved norsk beredskap. H/FrP-regjeringen er nå i full gang med å rydde opp i beredskapssektoren og bekjempe terrorisme. 

Fremveksten av den islamske stat og problematikken rundt fremmedkrigere gjør dette arbeidet enda viktigere. Kontraterror og sikkerhet er derfor et prioritert område for regjeringen. PST er styrket med over 200 millioner, i tillegg til at det nylig ble opprettet 30 stillinger spesielt dedikert til å arbeide med fremmedkrigere og potensielle terrormiljøer. Justisminister Anundsen (FrP) har også lansert et forslag som vil kunne frata fremmedkrigere det norske statsborgerskapet. 

Når terrorister avdekkes av PST vil de i de mest ekstreme tilfellene være nødvendig med rask og resolutt handling. Derfor har Fremskrittspartiet i regjering halvert responstiden for helikoptrene på Rygge og Bardufoss. I tillegg har alle politidistrikter for pansrede biler, 13 nye personer er ansatt i beredskapstroppen og antallet topptrente politifolk (IP3) er økt til 1200. 

FrP arbeider med politiet og for din trygghet. Støtt arbeidet for et tryggere Norge – stem Fremskrittspartiet den 14. september! 

Støtte til midlertidig bevæpning av politiet 

Regjeringen har nå besluttet at politiet fortsatt skal kunne være bevæpnet. Jeg er tilfreds med at regjeringen tar folks trygghet på alvor, også i denne saken. Det er etter hvert en utrygg verden vi lever i. I går kunne NTB melde om at opptil ti terrorister fra Islamsk Stat hadde forsøkt å komme til Norge gjennom FNs flyktningekvoter. Heldigvis har regjeringen sørget for at norsk etterretning nå følger grundig med på utvelgelsen av flyktningene.

Dessverre er det umulig å avsløre samtlige terrorister i et demokratisk samfunn. Gjennom regjeringens satsning på PST og etterretning kan vi avsløre mye mer enn tidligere, ikke minst gjennom opprettelsen av 35 nye antiterrorstillinger for PST i revidert budsjett. Regjeringen styrket anti-terrorarbeidet med hele 130 målrettede millioner kroner i revidert budsjett, og jeg er glad for at FrP i regjering systematisk har styrket beredskapen.

Det vil likevel være naivt å tro at vi vil kunne avsløre alle terrorister på planleggingsstadiet. Når utenkelig inntreffer, handler det ofte om sekunder. Dagens trusselbilde gjør det derfor nødvendig å videreføre dagens midlertidige bevæpning.

Da PST-sjefen la frem trusselvurderingen for 2015, uttalte hun at «utviklingen er gjennomgående negativ». PSTs vurdering er fortsatt at det innenfor året 2015 er sannsynlig at Norge vil kunne oppleve et forsøk på eller en terrorhandling. I en slik situasjon må vi sørge for at benytte oss av de virkemidlene lovverket åpner for, og jeg håper vi kan avstå fra å bruke sikkerhet i et politisk spill.  

Politiets sikkerhetstjeneste peker særlig på aktive ekstreme islamistiske miljøer i Norge som tiltrekker seg nye tilhengere og rekrutterer fremmedkrigere. Ifølge PST er det nå minst 70 norske statsborgere som kjempet for Islamsk Stat, men tallet kan være høyere. Personer som har deltatt i grove menneskerettighetsbrudd, massevoldtekter og folkemord vil være ekstremt radikaliserte og følelsesmessig avstumpede. Dette er personer som vil kunne ha både evne og vilje til å angripe Norge, og en utfordring som er helt ekstraordinær i norsk historie. En ekstraordinær situasjon krever at vi benytter oss av bredden i et lovverk et bredt storting stiller seg bak.  

Tillatelsen til midlertidig bevæpning er spesielt knyttet til den skjerpede trusselvurderingen der politifolk og militært personell trekkes fram som spesielt utsatt, og mulige terrormål. Vi har i Europa sett at politi- og militærpersonell ofte fremstår som legitime terrormål for ekstreme grupperinger. I en slik situasjon er det viktig at politiet gis de verktøyene som er nødvendige til å forsvare både seg selv og allmennheten. Det er liten mulighet for å hente ut fremskutte og plomberte våpen dersom politipatruljen selv blir utsatt for et terrorangrep, i en slik situasjon må det ageres umiddelbart.  

Norge er en del av en globalisert verden, og deltar i internasjonale operasjoner som kan påkalle uønsket oppmerksomhet fra enkelte ekstremistmiljøer. Dette betyr ikke at vi skal gi etter for terrorfrykt, vi skal tvert imot gjøre vårt ytterste for å beskytte det norske folk og norske verdier. Norge er ikke en ensom halvøy nord i Europa, men en aktør på den internasjonale arena. Muligheten til å reise friere over landegrensene har gjort oss mer utsatt for angrep vi ikke kan forebygge gjennom tiltak i Norge alene. I perioder med økt terrorfare må vi derfor erkjenne at det ikke lenger er like enkelt å forebygge ekstremisme som tidligere, og benytte oss av de nødvendige lovhjemlene i disse tilfellene.

Jeg er glad for at justisministeren og regjeringen lytter til faglige råd, og tar sikkerhet på alvor. 

Nederland, FrP og soningskø

Redaktøren i Smaalenenes Avis retter kritikk mot regjeringens politikk ift fengsel og kapasitet. Redaktøren kunne neppe rettet en slik kritikk med mer urett. På dette området har regjeringen levert fra dag 1 etter 8 år med stillstand. Mitt svar til redaktøren følger her: 

 

Redaktøren i Smaalenenes avis benytter seg av en underlig logikk i torsdagens leder. Han hevder at fengsler heller bør bygges ut i Norge, fremfor å sende fanger til Nederland. Han overser glatt at manglende fengselsutbygging gjennom åtte år gjør at begge deler er nødvendig for å få kontroll på den dramatiske situasjonen i kriminalomsorgen

 

Vi mangler i dag 500 fengselsplasser. Dette fører til lange soningskøer. Men det som er enda mer bekymringsverdig, er manglende kapasitet fører til at kriminelle slippes på gaten i stedet for å varetektsfengsles. Dette er en situasjon FrP ikke kan leve med, og derfor innfører vi midlertidige strakstiltak, som eksempelvis leie av fengselsplasser i Nederland. 

 

Å bygge et fengsel i Norge er ikke gjort over natten, et slikt prosjekt tar mange år. Prosessen med å bygge ny fengselskapasitet burde derfor vært startet opp for minst åtte år siden. 

Hverken FrP, Arbeiderpartiet eller Smaalenenes redaktør kan trylle frem et norsk fengsel på dagen. Men der Arbeiderpartiet i regjering slapp kriminelle ut før tiden for å «løse» kapasitetsproblemene, bygger FrP nye fengselsplasser i Norge. Frem til de nye fengslene er på plass, ønsker FrP heller at de kriminelle skal sone i Nederland fremfor å slippes ut på gaten. 

 

Valgene på kort sikt er ikke «fengsel i Nederland eller fengsel i Norge». Alternativene er «fengsel i Nederland eller utslipp av kriminelle på gaten og soningskø». Fremskrittspartiet ønsker soningsplasser i Nederland til vi får opp den norske kapasiteten, Arbeiderpartiet ønsker å løslate kriminelle før tiden.  

 

Fremskrittspartiet har startet en nødvendig utbygging av fengselsplasser i Norge, og har allerede frigjort 140 fengselsplasser på under to år. Til sammenlikning bygget Ap netto ca. 100 plasser på åtte år. 

 

Jeg kan forøvrig opplyse redaktøren i Smaalenene om at Justiskomiteen har en sak til behandling akkurat nå som vil løse alle kriminalomsorgens utfordringer gjennom fengselsbygging i Norge. Nederland er et midlertidig, men helt nødvendig tiltak.

Politireform for fremtiden

Fremskrittspartiet vil ikke lengere kompromisse med folkets sikkerhet. Nå kommer det endelig klare krav til norsk politi, etter gode forhandlinger med Venstre og Høyre.

Norsk politi har lenge hatt et betydelig ledelsesproblem. Den tragiske Monika-saken i Bergen, der etterforskning av drapet på en 8-år gammel jente var særdeles mangelfull, er dessverre bare et eksempel. 22. juli viste at styring og koordinering sviktet når det trengtes mest. Gjørv-kommisjonens rapport trakk derfor frem «kultur og ledelse» som den største utfordringen i norsk politi.

Nettopp derfor særdeles viktig at det nå ryddes opp i norsk politiledelse, og politireformen fastsetter seks klare virkemidler for å utbedre dagens situasjon.

Krav til nærhet
Det er i dag bare fire prosent av lensmannskontorene som er døgnåpne. Dette er ikke holdbart, og publikum har et behov for å kunne kontakte politiet også utenfor ordinær kontortid. Derfor settes det nå som et krav at samtlige lensmannskontorer skal ha døgnåpent minst en dag i uken. Et tilgjengelig politi er helt nødvendig, og det er derfor også gledelig å kunne melde at det nå vil bli mulig å levere de fleste anmeldelser over internett.

Reformen innebærer at 90 prosent av befolkningen skal ha maksimalt 45 minutter kjørevei til nærmeste politikontor. Målet er at innbyggerne over hele landet skal ha det samme, gode politi-tilbudet. Det er derfor vi kaller denne reformen en nærpolitireform.

Politiet skal nå få lov til å forebygge, patruljere og etterforske, fremfor å drive forvaltning. Utstedelse av pass er bare en av oppgavene politiet nå kan få slippe. Transport av varetektsfanger, transport av psykisk syke og håndtering av løse og farlige hunder er andre eksempler. En rekke andre oppgaver som ikke er egentlige «politioppgaver» vil også overføres til andre etater. Disse grepene vil frigjøre flere hundre politibetjenter, som vil øke tryggheten i by og bygder landet over.

Viktig seier for dyrevelferden

Å ta de svakestes side har alltid vært viktig for Fremskrittspartiet. Nettopp derfor har vi kjempet for de som ikke selv kan ivareta sine rettigheter. Å bekjempe dyremishandling har derfor vært en ekstremt viktig kamp for FrP.

Fremskrittspartiet var lenge alene på Stortinget om å ville opprette et eget dyrepoliti. Nå er FrPs kamp for dyrevelferden endelig kronet med seier. Regjeringen, med FrPs Sylvi Listhaug i spissen, har nå lansert et prøveprosjekt for dyrepoliti i Norge.

Michael Brøndbo, politisk kommentator i Nationen, sier det som jeg skulle sagt det selv: ”Det er ingen liten seier for Fremskrittspartiet at regjeringen nå faktisk har gått inn for en prøveordning med dyrepoliti.»

Vi har sett en rekke forferdelige mishandlingssaker de siste årene, der dyr har sultet i hjel, fått amputert poter og blitt drept på avskyelige måter. Forskningen viser at mennesker som mangler empati og mishandler dyr, senere vil mishandle mennesker. Opprettelsen av et dyrepoliti er derfor en billig forsikring for å forebygge vold også mot mennesker.

Jeg er derfor glad for at Fremskrittspartiet endelig har fått regjeringen med på å opprette et dyrepoliti, og at FrP har fått gjennomslag i denne viktige saken. Dyr er helt avhengige av oss mennesker, og har krav på å behandles anstendig. Samfunnet bør derfor ha selvfølgelig plikt til å avverge grov mishandling mot dyr. Et dyrepoliti vil selvsagt få egen finansiering, og ikke gå ut over det ordinære politiets arbeid. Både mennesker og dyr vil nå få glede av at samfunnet har blitt litt tryggere med Fremskrittspartiet i regjering.

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer