Sterk politisatsning

Fremskrittspartiet har i regjering opprettet 350 nye politistillinger årlig i fire år. Totalt vil regjeringen ha sørget for 1400 flere politifolk. Kombinert med 69 nye stillinger i påtalemyndigheten har Fremskrittspartiet i denne regjeringsperioden sørget for en massiv politisatsning.

Politidistriktene styrkes også i budsjett for 2017. 300 millioner kroner øremerkes politidistriktene for å sørge for et høyt nivå på anskaffelse av materiell og personell. I tillegg bevilges 160 millioner for å gjennomføre politireformen. Vi ser at politidistriktene har hatt utfordringer med blant annet avsetning av penger til sentrale IKT-systemer. Nå sørger regjeringen for at politidistriktene får flere frie midler. Dette har vært en viktig seier for FrP.

Justisminister Anders Anundsen kunne tidlig varsle at politiet også vil få 2-3 nye politihelikoptre. Regjeringen har i denne perioden har sørget for en dramatisk bedring av beredskapen. Sammenholdt med en styrket bombegruppe, beredskapstropp, mer politi i utrykningstjenesten og pansrede politibiler i hvert distrikt står vi nå langt bedre rustet ovenfor et potensielt terrorangrep.

Nye helikoptre og nye millioner til politiet 

Politihelikoptrene vi har i dag, er både for gamle og for små til å kunne fungere effektivt. Jeg er derfor glad for å kunne melde om at politiet nå vil få to nye politihelikoptre. De nye helikoptrene vil kunne transportere beredskapstroppen helt frem til oppdraget. På denne måten gjør vi politiet langt bedre rustet i en ekstremsituasjon.

Bevilgningene til politi, påtalemyndighet og PST er økt med over 3 mrd. kroner siden FrP tok over regjeringsmakten.Etterslepet etter de rødgrønne er nå i ferd med å dekkes opp, selv om det fortsatt finnes utfordringer innenfor justissektoren. FrP har lyttet til politidistriktene, som har vært bekymret for at for mye penger skal gå til særorganene. Nå tar regjeringen disse bekymringene på alvor, og foreslår 300 millioner kroner i øremerkede midler til politidistriktene. 

Fremskrittspartiet sørger også for at det i tillegg bevilges 330 millioner kroner for å kunne tilby nyutdannede politistudenter jobb. Med denne satsningen vil det være opprettet over 1300 nye politistillinger siden FrP kom i regjering. 

For Fremskrittspartiet har det vært viktig at alle politistudenter skal kunne få en relevant jobb. 630 millioner til ansettelser og politidistriktene vil være et viktig bidrag i denne sammenhengen. 

Fremskrittspartiet er godt fornøyd med at regjeringen viderefører en sterk satsning på politiet. Alle som er opptatt av justispolitikk kan glede seg til statsbudsjettet legges frem den 6. oktober.

Regjeringen kutter kraftig i velferden! Eller?

Regjeringen vil i dag kutte postene i statsbudsjettet til arbeidsavklaring med 1,4 milliarder kroner og utgiftene til uføre med 944 millioner kroner. I tillegg kuttes folketrygdens utgifter til alderspensjon med 875 millioner kroner. Og dagpengeutbetalingene kuttes med 1,3 milliarder kroner.

Hvorfor? Fordi færre mennesker er sykemeldte. Flere pensjonerer seg senere. Færre blir uføretrygdede.

Så da er det kanskje ikke kutt? Det er kutt i budsjettene. Men ordningene er selvfølgelig de samme.

Men det som er merkelig er nemlig at når FrP nedjusterte anslagene for antallet syke, uføre og arbeidsledige i fjorårets alternative statsbudsjett ble vi beskyldt av AP og LO for å kutte ordningene. Det var altså ikke tilfellet. Dette visste de også, men var tydeligvis bedre å spre usannheter.

Siden AP nå gjør akkurat det samme selv i budsjettet regner jeg med at det nå er OK også for andre partier å gjøre det samme, uten å bli beskyldt for å kutte i ordningene?

20130507-103702.jpg

De penga, de penga - årets finansdebatt

Stortinget har i dag årets finansdebatt. Dette er den dagen i året Stortinget skal vedta neste års statsbudsjett. Og det er mye penger man vedtar å kreve inn og betale ut. Inntektssiden er over 1000 milliarder kroner.

I tillegg til å vedta bevilgninger er det også i dag (eller en gang i natt) at Stortinget vedtar hvor mye penger som skal kreves inn fra hver enkelt av oss i form av skatter og avgifter.

Skillelinjene går tradisjonelt i debatten og i de forskjellige statsbudsjettene som er fremlagt.

For Fremskrittspartiet er det viktig å få frem at vi ønsker betydelig skattelettelse til de med lave og middels inntekter. Vi ønsker at hver enkelt av oss skal få beholde mer av egen inntekt og arbeidsinnsats. Videre mener vi at det må investeres mer i infrastrukturen her i landet.

I år har opposisjonspartiene også samlet seg om en rekke forslag. Dette legger et godt grunnlag for eventuelle regjeringsdrøftelser neste år.

Vil oppfordre alle til å sette seg inn i FrPs alternative statsbudsjett. For i årets budsjettdebatt har mange politikere fra regjeringspartiene snakket om hva FrP angivelig vil og ikke vil. Jeg synes det er bedre at hver enkelt oss selv setter oss inn i hva vi og andre faktisk foreslår. At en SVer prøver å fremstå som en kjenner av FrPs politikk blir som at jeg skulle bli ansatt som ekspertkommentator i friidrett. Vi har alle våre begrensninger.

Tid for budsjett og NM i ansvarlighet

Mandag 8. oktober legges statsbudsjettet for 2013 frem for Stortinget. Finansministeren og statsministeren har snakket i lang tid om «behovet for et stramt budsjett» så da blir det stramt. Vel, aldri før har en regjering hatt mer penger til disposisjon. Aldri før har en regjering tatt inn mer skatt og avgifter fra folk og næringsliv.

Allikevel er det fokus på hvor mye oljepenger regjeringen skal bruke. Egentlig et helt meningsløst fokus. Er det ikke bedre å fokusere på hva man vil? Nå skal man ikke bruke mer en 3 prosent. OK. Og hva så? Man har en gigantisk regning for manglende vedlikehold som ikke er tatt tak i. Det er en rekke uløste oppgaver i samfunnet som ikke blir løst. Investeringer av oljeformuen i aksjer og obligasjoner i en verden preget av uro er kanskje ikke det lureste alltid? Men det stilles det ikke spørsmålstegn ved.

Jeg synes vi skulle stille noen av de samme spørsmålene i statsbudsjettet som vi selv stiller i egen økonomi. Er det lurt å være kjempeflink til å spare penger når huset du bor i har store mangler med vedlikeholdet? Hvis du hadde penger til overs ville du satset alt på børsen? Trolig ikke. Men slik tenker regjeringen om statsbudsjettet.

Og så kommer vi til å høre at det regjeringen til enhver tid foreslår å bruke av penger er det eneste rette og ansvarlige. Er det virkelige ikke flere såkalte sjefsøkonomer som ser idiotien i dette? I morgen kommer sjefsøkonomene som media intervjuer til å si at statsbudsjettet er bra. Skulle ønske media stilte de samme intervjuobjektene noen kontrollspørsmål. De fleste av disse økonomer har mer enn en million i lønn. De opplever kanskje ikke alle de utfordringer som folk flest opplever. Sparer våre sjefsøkonomer alle sine penger i aksjer og obligasjoner? Har de ikke en krone i banken? Hvis de opplever å måtte stå i sykehuskø godtar de det, eller kjøper de seg ut av køen? Hvis bilen bryter sammen, reparerer de den eller er det viktigere med sparing slik at de da lar bilen stå? I Norge er det viktig å være på lag med regjeringen. Da er man seriøs og ansvarlig.

Alle andre forslag er selvfølgelig da useriøse og uansvarlig. At oljefondet av og til taper noen hundretalls milliarder i verdi - og hvilken betydelig risiko aksjeinvesteringer utgjør - det kommer neppe til å bli endel av fremleggelsen av statsbudsjettet.

Mer penger til vei - nå!

Stortinget behandler alltid som siste sak før sommerferien revidert statsbudsjett. Dette skjer nå på fredag inneværende uke. I den anledningen vil Fremskrittspartiet foreslå å bevilge 2,76 milliarder mer til investeringer og vedlikehold av riksveier og fylkesveier. For Østfold betyr dette ca 120 millioner kroner.

Vi som kjører bil i Østfold ser hvilke enorme utfordringer det er å ta igjen etterslepet på veivedlikehold, og bygge ut et fungere veinett. Dette vil Fremskrittspartiet gjøre noe med, og for å få fortgang i å forbedre veinettet vil vi bevilge noe mer til investeringer. Det enorme etterslepet på investeringer til vei er et resultat at dette har blitt nedprioritert av alle regjeringer i flere tiår.

Mer penger til vei nå ville gitt mulighet til å øke vedlikeholde av fylkesveiene, og starte arbeidet med å utbedre flere av fylkets veier.

Hvert år argumenterer regjeringen med at de i revidert statsbudsjett kun skal foretas ”mindre tekniske justeringer” og hvert år øker overskuddet som overføres til oljefondet. Penger på bok er bra, men landet kan ikke forfalle, og mangel på vedlikehold har sin kostnad!

Konsekvensene av FrPs forslag? Statens overskudd, og penger som skal overføres til oljefondet, hadde blitt redusert fra ca 345 milliarder til ca 342 milliarder. Og så kunne mange gledet seg over at veistandarden i Østfold og landet for øvrig hadde blitt bedre.

Hipp hurra vi får tilbake på skatten…

I dag kan vi lese i media at skatteoppgjøret skal gå som planlagt. Ca 2,5 millioner skatteytere skal ha penger tilbake. Og første tilbakebetaling skjer den 25. juni.

Det betyr at for de fleste av norske skatteytere er det en hyggelig opplevelse å se resultatet av selvangivelsen. Det kan nesten virke som at staten et øyeblikk er snill og mange av oss får ekstra penger vi kan bruke til det vi måtte ønske. Men er det egentlig slik?

De som får penger tilbake får det fordi staten i fjor tok for mye av pengene. Staten trakk inn kjøpekraft fra den enkelte ifjor, og nå får mange penger tilbake. Hvem sine penger? Det er dine egne penger du får tilbake. Penger som du har jobbet for og penger du har hatt krav på.

Vi snakker om tilbakebetaling av penger for 2011. Hvorfor skal det ta nesten 6 måneder å få disse pengene tilbake? Aldri før har det jobbet flere i Skatteetaten. Ca 6000 mennesker. Aldri før har vi hatt mer teknologi. Selvangivelsen fyller vi selv ut, og alt går rett inn på serverne til Skatteetaten. Men 6 måneder trenger de for å tilbakebetale pengene. Og for noen trenger de 10 måneder. De siste får nemlig ikke skatteoppgjøret før i oktober.

Egentlig ganske utrolig at vi skattebetalere finner oss i en slik dårlig service. Etaten får mer penger, flere ansatte og mer teknologi. Men raskere skal det ikke jobbes… Vi som skatteytere og innbyggere her i landet må begynne å stille større krav til offentlig forvaltning. Vi kan ikke bytte tjenesteleverandør, men er prisgitt det offentlige tilbudet. Og det er ikke godt nok. Håper derfor å se mer folkelig engasjement hvor det stilles strengere krav til den service Skatteetaten og andre offentlige etater tilbyr oss som kunder.

Og angående skatt. I år beregner regjeringen at statsbudsjettet skal gå med overskudd på 230 milliarder kroner. I tillegg kommer overskuddet på oljefondet. Med dagens oljepris når vi trolig et overskudd på 350 milliarder kroner. Oljefondet blir dermed på ca 3600 milliarder i år.

Hele inntektsskatten til staten kunne vært fjernet og allikevel hadde AS Norge gått med overskudd. Inntektsskatten utgjør ca 200 milliarder kroner. Jeg skal ikke foreslår å fjerne inntektsskatten nå, men det viser at man ihvertfall uten problem kunne gitt alle en skikkelig skattelettelse. Så hadde alle fått beholde betydelig mer av sine egne penger hver eneste måned fremfor å vente til langt ut i neste år med å få tilbake noe.

 • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

  Bli med 3 957 andre følgere

 • Følg meg på Facebook

 • Twitter

 • Flickr-bilder

  Profilbilde

  Flere bilder
 • Arkiver