Reklamer

Kutt i bompengene

Regjeringen har som mål å redusere bompengeandelen i veisektoren. Andelen er betydelig redusert etter FrP kom i regjering i 2013. Vi øker nå bevilgningene til 26 veiprosjekt hvor det innkreves bompenger. I denne omgang kuttes gjelden med til sammen 330 millioner kroner, og flere steder kan man sette ned takstene. Flere ha sikkert registrert at satsene er kuttet i Østfold på flere stasjoner.

Under dagens regjering har det blitt bedre balanse mellom offentlig satsing på vei og bilistenes innbetaling i avgifter og bompenger. Mens veibevilgningene har økt med over 10 milliarder kroner så betaler bilistene totalt sett inn mindre til staten i bilrelaterte avgifter og bompenger. Nå bruker faktisk det offentlige mer til veiformål enn det bilistene betaler for bilbruken.

Regjeringen har fra 2017 bevilget et årlig tilskudd på 500 millioner kroner. Tilskuddet er et ledd i bompengereformen og skal blant annet motivere bompengeselskapene til å legge om til et forenklet takst- og rabattsystem. Tilskuddet innebærer at gjennomsnittstakstene blir redusert med minimum 10 prosent.

Bompengene utgjør nå en nedadgående andel av veifinansieringen Gjennom økte statlige bevilgninger er bomstasjoner fjerner på åtte veiprosjekt, samtidig som tilskuddsordningen vil redusere takster i rundt 40 prosjekt. Dagens rundt 60 bomselskap blir nå slått sammen til fem. Administrasjonskostnadene rundt bompenger er redusert til drøyt åtte prosent.

Fremskrittspartiet skulle ønske at vi ikke hadde bompengebetaling for offentlige veier her i landet. Vi har ikke flertall for vårt syn, men er veldig glad for at vi har fått regjeringen og våre samarbeidspartier med på disse kuttene.

Reklamer

Østfold på rett vei!

Fremskrittspartiet har i regjering levert det beste samferdselsbudsjettet i nyere tid. Vedlikeholdet av riksveiene har økt med nesten 50 prosent siden FrP kom i regjering, og dette kommer selvsagt også Østfold til gode.

Tidligere har det bare vært ett land i Europa med en dårligere riksveistandard enn Norge. «Stormakten» Albania har vært det eneste europeiske land med dårligere riksveier enn Norge, samtidig som vi har pøst ut flere milliarder kroner til å bygge veier i Europa gjennom EØS. At norske veier befinner seg på en slik jumboplass er helt uaktuelt for FrP. Vi har en visjon om et veiløft i hele landet – en visjon vi nå er i ferd med å oppfylle.

FrP har alltid argumentert for å bruke mer av oljefondet på investeringer i Norge, fremfor å kjøpe aksjer i utenlandske selskaper. Her har vi nå fått gjennomslag i regjering, og hele 100 milliarder kroner fra oljefondet vil nå øremerkes veiutbygging i Norge. Dette er en massiv seier for FrP, en seier som vil komme både Østfold og resten av landet til gode i mange år fremover. Vi må satse på våre barn og barnebarn gjennom å etterlate oss et veldrevet land med god infrastruktur, og i mindre grad kjøpe aksjer og eiendom i utlandet.

Dessverre er det ikke alle områder vi har klart å få en fullstendig politisk seier. Bompenger er et av disse områdene. I en hverdag der både regjeringspartner Høyre og samtlige andre partier på Stortinget ønsker bompenger, har det vært vanskelig å få gjennomslag for å fjerne samtlige bomstasjoner. FrP har likevel, gjennom harde forhandlinger, både klart få fjernet en rekke bomstasjoner, og også unngått opprettelsen av flere nye. Frem til FrP får større oppslutning vil bilistene dessverre fortsatt måtte fortsette å ergre seg over usosiale bompengeavgifter, men det er likevel en liten trøst at FrP arbeider hver eneste dag for at antallet bomstasjoner skal være så lite som mulig. Og alternativet hadde vært flere og økte bompenger.

Som følge av FrPs satsninger vil hele 1200 km riksvei vil få ny asfalt bare i 2015. Dette innebærer at etterslepet på veivedlikeholdet minker for første gang på flere tiår. FrP har alltid stått på bilistenes side, og det gleder meg at vi nå endelig har fått mulighet til å bevise dette i regjering. Mitt mål er at det skal lukte asfalt over det ganske land.

Som hovedferdselsåre fra Norge til Sverige er Østfold kanskje landets viktigste fylke når det kommer til infrastruktur. Store deler av FrPs veisatsning vil derfor komme Østfold til gode. Det er viktig å huske på at 1200 km med forbedret riksvei langt ifra er vår eneste Østfold-satsning på samferdselsområdet. Fylkesveiene har også blitt styrket med 142 millioner gjennom den såkalte rentekompensasjonsordningen, i tillegg til at Østfold har fått over 20 millioner kroner for å bygge ned etterslepet etter 8 år med rødgrønt styre. Pendlerne kan også glede seg over at jernbanen har fått et kraftig løft i vårt budsjett for 2015. Kort og godt: Fremskrittspartiet i regjering betyr mye mer vei og samferdsel for hver skattekrone.

Statsbudsjettet tar Norge i riktig retning!

Veibudsjettet øker med nesten 20 prosent. Norge får 350 nye politifolk og 69 politijurister. Over 10 000 kriminelle utlendinger og utlendinger uten opphold sendes ut i 2015. Det merkes at FrP nå har en hånd på rattet i statsbudsjettet.

For første gang på 10 år synker vedlikeholdsetterslepet på norske veier. FrP/H-regjeringen har med andre ord tatt et historisk oppgjør med de rødgrønnes nedprioritering av samferdselssektoren. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen satt et tydelig og nødvendig Frp-preg på samferdselspolitikken. I tillegg til at vi øker investeringene på vei med 18,1 prosent, økes investeringene på jernbane med over 12 prosent. Å få bedre forhold for pendlerne er ikke minst viktig i mitt eget hjemfylke Østfold. I tillegg kommer en rekke avgiftskutt, en reduksjon i omregistreringsavgiften på 35 prosent er bare ett eksempel.

Politiet får også et historisk løft. Det vil ansettes minst like mange studenter som kommer ut av Politihøgskolen i 2015. At politijuristene for første gang på flere år får en kraftig økning, er viktig for å unngå at saker henlegges av kapasitetsgrunner. Av hensyn til ofrene er det viktig for FrP å sørge for at anmeldelser blir tatt på alvor, og at voldsutsatte får rask og seriøs oppfølgning. Det er ikke uten grunn at politijuristenes egen fagforening har kalt regjeringens satsning som «tidenes løft».

FrP leverer også i innvandringspolitikken. Politiets operative utlendingsenhet økes med 33 stillinger i Oslo. Foruten en massiv økning i tvangsutsendelser, kommer det en rekke andre tiltak. 90 nye plasser på Trandum, samt 500 plasser på sikkerhetsforsterket mottak er allerede varslet i regjeringsplattformen, og vil leveres i 2015. Noe som derimot er helt nytt i dette budsjettet, er et interneringssenter i transittområdet på Gardermoen. Utlendinger som lander på Gardermoen uten oppholdstillatelse vil ikke lengre komme inn i landet, men settes i forvaring på flyplassen og sendes ut innen 24 timer.

I Fremskrittspartiet leverer vi det som er lovt velgerne, skritt for skritt.

Viktige Østfoldsaker

FrP og Høyre er i full gang med regjeringsforhandlingene. Østfold FrP gikk i stortingsvalget til valg på et eget Østfoldprogram. I dette programmet er våre viktigste saker som også vil bli spilt inn til forhandlingene.

Vi er selvfølgelig realistiske og innser at vi ikke kan få gjennomslag for alt. Men vi som nå representerer Østfold FrP på Stortinget vil gjøre det vi kan for å arbeide for alle disse viktige sakene. Noen saker er allerede ivaretatt av avtalen som de fire ikke-sosialistiske partiene har underskrevet. Flere saker vil nok komme i regjeringserklæringen og de øvrige sakene skal vi arbeide for i de fire årene vi nå har foran oss. Det skal lønne seg å stemme FrP!

Gjengir her våre saker i Østfold FrPs stortingsprogram:

- Gi Moss Lufthavn Rygge eksakt de samme rammevilkårene som sine konkurrenter, noe som vil styrke konkurranseevnen og medføre økt og variert tilbud.
- Reversere nedbyggingen av den militære aktiviteten på Rygge Lufthavn og styrke Østlandets forsvarsevne gjennom styrket militær tilstedeværelse på Rygge.
- Fullføre E18 gjennom Østfold og videre gjennom Akershus som et helhetlig prosjekt og ikke videreføre utbyggingen «klattvis».
- Bygge fornuftige havneveier i Moss, Halden og Fredrikstad slik at trafikken/godset raskest mulig kommer over på bane eller hovedveier for å unngå dagens trafikkutfordringer.
- Gjøre farleden inn til Halden Havn bredere og dypere for å sikre næringslivet gode båtforbindelser også med større båter. Det samme gjelder farleden inn til Borg Havn.
- Fjerne dagens bomstasjoner i Østfold og sikre full statlig finansiering av bypakkene og dermed stoppe de planlagte nye bomstasjonene i Østfold.
- Bygge dobbeltsporet jernbane på hele strekningen mellom Oslo-Halden.
- Sikre planfri tilkobling ved Ski stasjon for Østre linje ved bygging av Follobanen.
- Oppgradere jernbanen på Østre linje for å styrke punktligheten og tilgjengeligheten. Dette gjennom bl.a. å styrke pendlerparkering, signalanlegg og bedre infrastrukturen på skinner og stasjon.
- Oppheve NSB sitt monopol på Østfoldbanen og sikre at de som kan levere det beste og mest stabile tilbudet for brukerne, skal få anbudet.
- Erstatte dagens fergeforbindelse mellom Moss-Horten med en fergefri forbindelse mellom Østfold og Vestfold, noe som vil ha nasjonal verdi.
- Overføre fylkesveiene til staten slik at vi får et helhetlig og sammenhengende veinett i Østfold og sikre nødvendige midler til vedlikehold og investeringer.
- Oppgradere tverrforbindelsene mellom indre og ytre Østfold slik at man får fremtidsrettede veiforbindelser med en hastighet på 100 km/t.
- Stoppe «sulteforingen» av Østfoldkommunene og sørge for at våre kommuner skal få samme økonomiske rammer som øvrige kommuner i Norge.
- Gi personer som trenger helse- og omsorgstjenester dette uavhengig av den enkelte kommunes økonomi, ved at staten skal dekke kostnader utover egenandel.
- Redusere avgifter på matvarer, alkohol og tobakk slik at vilkårene for handelsstanden i Østfold blir mest mulig lik avgiftsnivået i vårt naboland.
- Styrke tollvesenet på riksgrensen og få økte ressurser til sikkerheten ved grensen, inkludert ved Moss Lufthavn Rygge. Dette er nødvendig for å bekjempe storsmugling, stoppe ulovlig innvandring og beskytte landet mot mulige trusler.
- Styrke politiet i Østfold slik at de blir i stand til å være mer synlige og styrke arbeidet med kriminalitetsbekjempelse.
Innføre en forsøksordning med lukkede asylmottak i Østfold.
- Få økt fokus på miljøutfordringene våre vassdrag og drikkevannskilder står overfor, og bidra til bevilgning av midler for nødvendige tiltak.
- Fullføre byggingen av Østfoldsykehuset og sikre gode transportmuligheter til sykehuset når det gjelder veier, parkeringsplasser og kollektivtransport.
- Starte prosessen med å planlegge videre utbygging av Østfoldsykehuset (byggetrinn 2). Dette for å møte økt tilflytting til fylket og sikre et godt fremtidig tilbud.
- Oppheve dagens kunstige ulvesoner slik at konsekvensene med å ha ulv i norsk fauna fordeles over hele landet.

Mer penger til vei - nå!

Stortinget behandler alltid som siste sak før sommerferien revidert statsbudsjett. Dette skjer nå på fredag inneværende uke. I den anledningen vil Fremskrittspartiet foreslå å bevilge 2,76 milliarder mer til investeringer og vedlikehold av riksveier og fylkesveier. For Østfold betyr dette ca 120 millioner kroner.

Vi som kjører bil i Østfold ser hvilke enorme utfordringer det er å ta igjen etterslepet på veivedlikehold, og bygge ut et fungere veinett. Dette vil Fremskrittspartiet gjøre noe med, og for å få fortgang i å forbedre veinettet vil vi bevilge noe mer til investeringer. Det enorme etterslepet på investeringer til vei er et resultat at dette har blitt nedprioritert av alle regjeringer i flere tiår.

Mer penger til vei nå ville gitt mulighet til å øke vedlikeholde av fylkesveiene, og starte arbeidet med å utbedre flere av fylkets veier.

Hvert år argumenterer regjeringen med at de i revidert statsbudsjett kun skal foretas ”mindre tekniske justeringer” og hvert år øker overskuddet som overføres til oljefondet. Penger på bok er bra, men landet kan ikke forfalle, og mangel på vedlikehold har sin kostnad!

Konsekvensene av FrPs forslag? Statens overskudd, og penger som skal overføres til oljefondet, hadde blitt redusert fra ca 345 milliarder til ca 342 milliarder. Og så kunne mange gledet seg over at veistandarden i Østfold og landet for øvrig hadde blitt bedre.

Reklamer
  • Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

    Bli med 135 andre følgere

  • Følg meg på Facebook

  • Arkiv

  • Reklamer